Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Районен съд - Русе има през отминалата година кадрова обезпеченост, която осигурява добрата му работа
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Районен съд - Русе има през отминалата година кадрова обезпеченост, която осигурява добрата му работа

19 Февруари 2010 14:38:25

Реклама




Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

В Русенски районен съд към месец януари 2009 год. е имало щат за 23 районни съдии. При това кадрово обезпечение на Районен съд – Русе, при 239,4 човекомесеца
/при възможен максимум от 276 човекомесеца/ средномесечно през 2009 г. са работили 19,95 съдии при 21,5 съдии през 2008 година, 21,3 съдии през 2007 година, 20,4 съдии през 2006 година. Графикът за дежурствата се изготвя за тримесечен период, като и през 2009г. дежурството се дава на принципа на възприетия от години подход – един граждански и двама наказателни съдии за всяка седмица.

Трима съдии са напуснали съда поради назначаването им като съдии в Окръжен съд – Русе, съгласно решение на ВСС. С решение на ВСС по протокол № 40/20.10.2009 год. е намалена щатната численост с две щатни бройки “заместник на административния ръководител– зам.- председател на Районен съд гр. Русе”, считано от 13.12.2009 год. и увеличава щатната численост с две щатни бройки “съдия”, считано от 13.12.2009 год.

В Службата по вписванията през 2009 г. има щат за четирима съдии по вписванията. Целогодишно са работили Калинка Петрова, Ивелина Йосифова, Тодор Янков и Валентин Стойчев. В Съдебно-изпълнителната служба през 2009 година от осем държавни съдебни изпълнители по щат, целогодишно са работили държавните съдебни изпълнители: Свилен Великов, Деян Денев, Виолета Палазова, Милена Гамозова, Любослав Недев и Делян Маринов.

През отчетната година няма налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители. През 2009 г. при щат от 23 съдии са работили 21 съдебни секретар-протоколисти. За наказателни и граждански състави, при недостатъчeн брой титулярни секретари, при ползване на платен/неплатен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност се изготвяше график за заседанията на съдебните секретари, за дежурствата им и за досъдебните производства по НПК.

През годината в служба “Съдебно деловодство” са работили 11 съдебни деловодители. В наказателното деловодство шест деловодители са обслужвали 11
наказателни състава и досъдебните производства, а в гражданското- петима деловодители са обслужвали 12 състава.

През 2009 г. управлението на делата в Районен съд – Русе се осъществяваше с помощта на програмата САС “Съдебно деловодство”, разработена от Информационно обслужване - Варна. Чрез нея значително се облекчи труда на деловодителите и се улесни изготвянето на статистическите справки. В голяма степен се ускори и обслужването на адвокати и граждани. В Съдебно-изпълнителната служба са работили 6 служители, от които 4 деловодители, 1 касиер и 1 секретар. Обновена е компютърната техника на деловодителите и касиера и използвания програмен продукт, което доведе до по-бърза и качествена работа на служителите при работа с гражданите и юридическите лица. В Бюро “Съдимост” работят три служителки с дългогодишен стаж и много добра професионална подготовка. Две от тях взеха участие в централизирано обучение за работа с новото програмно осигуряване на АИС “Бюра съдимост”. С въвеждането на
програмен продукт и неговите възможности значително се улесни работата, относно срочността на изготвяне свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.Голяма част от тях се получават от гражданите в деня, в който са подадени. Изключения са налице тогава, когато има технически проблеми в електронната поща и то само по отношение на молби от граждани, когато не са родени в съдебния район на Районен съд – Русе. Независимо от това, както в Бюро съдимост, така и в служба “Архив” натовареността е голяма. В служба “Архив” се извършват всички видове справки по предадените дела, книги и документи. Извършва се преглеждане и унищожаване на дела с изтекъл срок на съхранение. Това наложи да се трансформират две щатни бройки за съдебни служители от
съдебни деловодители в СИС, от които едната “съдебен архивар” в служба “Архив”, а другата в “компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” в “Бюро съдимост”, съгласно решение на ВСС, протокол № 40/28.11.2001 год. и заповед № 498/07.11.2008год., с оглед натовареността на същите служби, считано от 10.11.2008 г. В служба “Регистратура” работят две служителки. При по-голяма натовареност, същите са подпомагани от свободни от участие в съдебни заседания “съдебни секретар-протоколисти”.
В заключение председателят на Районния съд в Русе сочи в отчетния си доклад за миналата година, че Районен съд гр. Русе има кадрова обезпеченост, която осигурява добрата работа на съда, както и по отношение движението на делата, така и при обслужването на гражданите.



Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2018 )
Няма добавени новини до момента.



2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...