Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Русенският принос за 2 февруари – Световен ден на влажните зони
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Русенският принос за 2 февруари – Световен ден на влажните зони

02 Февруари 2010 12:42:20

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

На 2 февруари 1971 година, в град Рамсар (Иран) е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение и по специално, като местообитание на водолюбиви птици. Целта на това международно споразумение е опазването и разумното ползване на влажните зони, като местообитание на водолюбивите птици, отчитайки ги като международен ресурс. Днес тя е разширена за опазването на влажните зони във всички аспекти, като в нея се регламентират основните насоки за национални дейности и международно сътрудничество за опазване и разумно ползване на влажните зони и техните ресурси.
Към настоящия момент 158 страни са приели Конвенцията, представени с повече от 1770 влажни зони, с обща площ 161 млн. ха. В България, Конвенцията е подписана без задължение за ратификация, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 389 от 18 ноември 1974 година, изменена с протокол от Париж 1982 г., влязъл в сила за България на 27 февруари 1986 година. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основен фактор, от които зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра. Темата на Международната кампания за отбелязване на 2 февруари през 2010 г. е „Управление на влажните зони в отговор на климатичните промени”. Кампанията поставя акценти върху влиянието на климатичните промени, причиняващи загуба на видове и екосистеми, характерни за влажните зони. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 10 влажни зони, с обща площ 20 306 хектара – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, Местността „Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езерото Сребърна” и „Езерото Вая”.

Територията на РИОСВ-Русе е богата на влажни зони, по значимите от които са: Поддържан резерват „Сребърна”, Защитена местност „Блатото на с. Малък Преславец”, Защитена местност „Гарвански блата”, Защитена местност „Остров Пожарево”, Защитена местност „Калимок-Бръшлен”, Защитена местност „Комплекс Алеко-Телика” /край Ряхово и Сандрово/ и Защитена зона „Рибарници Мечка” и ЗМ „Дойчов остров”. Остров Батин, намиращ се на територията на Област Русе също представлява орнитологично важно място и е част от Зеления коридор „Дунав”. Повечето са защитени зони и по "Натура 2000".

Информацията изнесоха днес експертите в РИОСВ - Русе Светлана Иванова - началник на отдел "Контрол на биологичното разнообразие", и Красимир Киров - младши експерт в същия отдел.

Светла Иванова акцентира върху мотото през тази година, свързано с промените в климата и влиянието върху влажните зони, а впоследствие и върху хората.

Пример за добра практика за опазване на влажните зони и рационално използване на природните богатства е Защитена местност „Калимок-Бръшлен”. В средата на 2009 година приключи проектът за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването. Насочен е към тази зона и парка "Персина". Проектът е финансиран от Световната банка. Изградени са хидротехнически съоръжения и е възстановено съществувалото преди години блато "Калимок". В резултат на възстановяване на тази заливаема площ, която е около 18 000 ха. Отчетени са и първите положителни резултати. При мониторинга са установени наличие на рибата змиорче. До момента на възстановяването тя е наблюдавана само в каналите, част от отводнителната система в землището на с. Нова Черна. С възстановяването на влажната зона е открит голям брой екземпляри от този вид в блатото. Същото важи за шарана и щуката. Добра е популацията в заливаемата зона. Наличието на рибните ресурси се отразява и върху видовете птици, които се хранят с риба. За първи път от 15 години е наблюдаван кокилобегач. Тази защитена птица у нас е наблюдавана заедно с белобузата и речната рибарки. Гнездовата колония на малкия корморан е в много добро състояние. Тя е втора по численост на територията, предхождана от тази в резервата "Сребърна".

Влажните зони са инкубатор на ихтиофауната, но и на растителността. Типичната блатна растителност се възстановява. Тръстиковите масиви се явяват пречиствателна станции. Те обаче не се използват от хората в промишлено производство засега.Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 23 Март 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...