Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Районна прокуратура - Русе: Какво се случи на избори 2009 в региона
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Районна прокуратура - Русе: Какво се случи на избори 2009 в региона

08 Юли 2009 13:08:25

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

За времето от 30.06. до 20,00 часа на 05.07.2009г. в Районна прокуратура – Русе бяха образувани единадесет прокурорски преписки и едно досъдебно производство, а именно: І. Прок. преписка № 3426/2009г., (ДП 629/2009 год. – Сл. № 11/2009 год.) по описа на Районна прокуратура – Русе (ДП – Сл. № 34/2009 год. по описа на ОСлО при ОП - Русе) – НП ЕИСПП № ГИС 20910647 ГЮЮ.

Наказателното производство е образувано на 03.07.2009 год. с постановление на РП – Русе по материали получени в прокуратурата от ДА „НС” – ТД – Русе. В постановлението е указано разследването да се води от следовател при ОСлО при ОП – Русе срещу ДСЖ, за извършено от него престъпление по чл. 167, ал. 2 НК, прест. ЕИСПП № ГИС 20910355 БУС.

В хода на разследването е установено, че в края на м. юни 2009 год. МВМ, ВМВ и ДСЖ независимо един от друг са направили опит да мотивират по няколко лица за се снабдят с удостоверения за гласуване в друго населено място. От страна на ДСЖ бил проведен разговор с няколко лица, сред които ЯОМ, ГИД и ЙКИ. Пред всеки от тях Живков е искал да упражнят правото си да гласуват в предстоящите парламентарни избори в избирателна секция извън гр. Русе. Всеки от тримата, в резултат на проведения с Живков разговор е предприел действия и се е снабдил с удостоверение, което му позволявало да гласува в друго населено място.

ЯОМ, ГИД и ЙКИ са били разпитани непосредствено след образуване на производството пред съдия от РС - Русе. Въпреки това в показанията си всеки от свидетелите твърди, че до конкретизиране действия по даване и/или получаване на парична сума за упражняване на право на глас, както и до посочване на конкретна политическа сила не се е стигнало. В този смисъл и прокуратурата е приела, че не са събрани и доказателства, които да доказват по безспорен начин умисъл за осъществяване на престъпление по насочено срещу избирателните права на гражданите, както преди, така и по време на проведените на 05.07.2009 год. парламентарни избори.

При извършен анализ на разследването е прието, че същото е извършено обективно, всестранно и пълно като са изчерпани всички (в това число и оперативни) възможности за събиране на повече данни и доказателства свързани с установяване на лица – съпричастни към случая и/или доказателства за извършено от лицето престъпление. Първоначалните данни, макар и неопровергани в хода на разследването, сами по себе си не са били достатъчни за привличане на ДСЖ в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. По тези съображения и на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК наказателно производство е прекратено с постановление от 06.07.2009 год.


ІІ. 1. Прок. преписка № 3430/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе е образувана по подаден в 14,00 часа на 05.07.2009 год. в Районна прокуратура – Русе сигнал от Теодора Кирилова Стоянова. В същият са изложени обстоятелства, касаещи наличието на депозирано от нейно име пред Община Русе заявление за издаване на удостоверение за гласуване в чужбина, поради което е включена в „забранителен списък” и по този начин не е възможно да упражни правото си на глас по местоживеене.

Незабавно е разпоредено извършването на проверка по сигнала и на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт същата е възложена в 14,30 часа лично на служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, с оглед данни за престъпление по чл. 308, ал. 1 и сл. от НК. В хода на проверка безспорно е установено, че Стоянова е изключена от избирателните списъци по местоживеене – на РИК – Русе, тъй като неустановено до момента лице е изготвило и подало от нейно име заявление за гласуване в чужбина, което е депозирано в посолството на Р България в Анкара, а от там е издадено удостоверение за гласуване в чужбина, вероятно получено от същото лице.

С постановление от 06.07.2009 год. преписката е обединена с преписки вх. № 3431/2009 год. и вх. № 3432/2009 год. – всички по описа на РП – Русе. Преценено е, че между всеки от случаите е налице идентичност в противоправния начин на ползване на данните за самоличността на съответния жалбоподател, което е и част от изготвяне на неистински документ, който е ползван пред дипломатическата мисия на Р България в Р Турция. Отчетено е и че въз основа на тези неистински документи са били изготвени удостоверения за гласуване в чужбина на името на всеки от жалбоподателите, което е получено от неустановено до момента лице. С оглед на което и с цел правилното изясняване и решаване на въпросите свързани с данните за извършено документно престъпление (а вероятно и такова по служба), в което с голяма степен на вероятност са участвали и чужди граждани, преписката е изпратена в Софийска градска прокуратура, с оглед разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 и чл. 41 НПК.


2. Прок. преписка № 3431/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе е образувана по подаден сигнал в 14,15 часа на 05.07.2009 год. лично от БА и АА. В същият са изложени обстоятелства, касаещи наличието на депозирани от тяхно име пред Община Русе заявления за издаване на удостоверение за гласуване в чужбина, поради което лицата са включена в „забранителен списък” и по този начин не е възможно да упражнят правото си на глас по местоживеене.

Незабавно е разпоредено извършването на проверка по сигнала и на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт същата е възложена в 14,30 часа лично на служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, с оглед данни за престъпление по чл. 308, ал. 1 и сл. от НК. В хода на проверка безспорно е установено, че лицата са изключени от избирателните списъци по местоживеене – на РИК – Русе, тъй като неустановено до момента лице е изготвило и подало от тяхно име заявления за гласуване в чужбина, които е депозирано в посолството на Р България в Анкара, а от там е издадено удостоверение за гласуване в чужбина, вероятно получено от същото лице.

С постановление от 06.07.2009 год. (описано в т.ІІ – 1. от доклада) преписката е обединена с преписки вх. № 3430/2009 год. и вх. № 3432/2009 год. – всички по описа на РП – Русе . Преценено е, че между всеки от случаите е налице идентичност в противоправния начин на ползване на данните за самоличността на съответния жалбоподател, което е и част от изготвяне на неистински документ, който е ползван пред дипломатическата мисия на Р България в Р Турция. Отчетено е и че въз основа на тези неистински документи са били изготвени удостоверения за гласуване в чужбина на името на всеки от жалбоподателите, което е получено от неустановено до момента лице. С оглед на което и с цел правилното изясняване и решаване на въпросите свързани с данните за извършено документно престъпление (а вероятно и такова по служба), в което с голяма степен на вероятност са участвали и чужди граждани, преписката е изпратена в Софийска градска прокуратура, с оглед разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 и чл. 41 НПК.


3. Прок. преписка № 3432/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе е образувана по подаден сигнал лично 14,20 часа на 05.07.2009 год. от БА и НО. В същият са изложени обстоятелства, касаещи наличието на депозирани от тяхно име пред Община Русе заявления за издаване на удостоверение за гласуване в чужбина, поради което лицата са включена в „забранителен списък” и по този начин не е възможно да упражнят правото си на глас по местоживеене.

Незабавно е разпоредено извършването на проверка по сигнала и на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт същата е възложена в 14,30 часа лично на служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, с оглед данни за престъпление по чл. 308, ал. 1 и сл. от НК. В хода на проверка безспорно е установено, че лицата са изключени от избирателните списъци по местоживеене – на РИК – Русе, тъй като неустановено до момента лице е изготвило и подало от тяхно име заявления за гласуване в чужбина, които е депозирано в посолството на Р България в Анкара, а от там е издадено удостоверение за гласуване в чужбина, вероятно получено от същото лице.

С постановление от 06.07.2009 год. (описано в т.ІІ – 1. от доклада) преписката е обединена с преписки вх. № 3430/2009 год. и вх. № 3431/2009 год. – всички по описа на РП – Русе и след като е преценено, че между всеки от случаите е налице идентичност и с оглед правилното изясняване и решаване на въпросите свързани с данните за извършено документно престъпление (а вероятно и такова по служба), в което с голяма степен на вероятност са участвали и чужди граждани, преписката е изпратена в Софийска градска прокуратура, с оглед разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 и чл. 41 НПК.


4. Прок. преписка вх. № 3428/2009 год. – 05.07.2009 год., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ 18063/2009г. на ОД на МВР – Русе) е образувана по извършена от ОД на МВР – Русе проверка по постъпил в 07,50 часа на 05.07.2009 год. в ОД на МВР – Русе на тел. 166 анонимен сигнал от лицето се е представило за „Тихомир Обретенов”, което е твърдяло, че е чуло как непознати за него младежи са се уговаряли да се съберат пред сградата на Община – Русе в 08,00 часа, където ще се раздават по 25,00 лева, за да се гласува в полза на ПП „ДПС”.

Незабавно по случая е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе и същата е докладва в 14,15 часа в РП – Русе ведно с докладна за извършените от пол. служители действия.

Била е извършена е проверка на място от служители на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, като са били предприети и съответни оперативни действия по установяване на истинността на изнесеното – до около 14,00 часа. В хода на проверката не е установено предлагане на парични суми и/или провеждане на нерегламентирана агитация в полза на политическата партия на посоченото място. Въпреки това в района е разпоредено да бъде демонстрирано полицейско присъствие. Установени са няколко случайни лица, които в хода на проверката са били на посоченото по-горе място, но по техни данни никой по никакъв повод не им е предлагал пари или друга облага, за да упражнят избирателното си право в полза на ПП „ДПС”.

Преписката е решена в деня на образуването й, като с постановление на Районна прокуратура – Русе от 05.07.2009г. е отказано образуването на досъдебно наказателно производство, с оглед на обстоятелството, че въпреки пълнотата и положените усилия в хода на проверката събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. Не е установено предлагането на облага по отношение на граждани с цел упражняване на изборното им право. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


5. Прок. преписка № 3435/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ Вт 6497/2009г. на ОД на МВР – Русе) е образувана по проверка на сигнал подаден от МСД на тел. 166 – 15,50 часа на 05.07.2009 год. като лицето е заявило, че на 03.07.2009 год. Зам. Кмета на Община Ветово – ВЧ го е поканил в кабинета си – заедно с още две лица, и му е предложил да извозва хора – симпатизанти на ПП „ДПС” до секциите за гласуване срещу заплащане от 30,00 лева. След като МСД не се съгласил ВЧ изпратил общи познати в дома му, за да го убеждават да гласува.

Незабавно по случая е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе и същата е докладвана в РП – Русе в 20,30ч. на 05.07.2009г, ведно с извършените по нея действия. Преписката е решена с постановление на РП – Русе от 06.07.2009 год. с отказ да се образува наказателно производство.

Била е извършена проверка на място от служители на РУ на МВР - Ветово, като са установени лицата присъствали на разговора описан от жалбоподателя и от тях са снети обяснения. Това са НМ, МИП. Снети са и допълнителни обяснения от МСД.

Всеки от тримата действително сочи ВЧ като човек, който е предлагал пари, за да бъдат извозвани членове и симпатизанти на ПП „ДПС” до избирателните секции от страна на МСД. Твърдят също и, че отново по негова поръчка в дома на МСД са идвали негови познати, за да го агитират да гласува за ПП”ДПС”. Никой от тях обаче не твърди че са му предлагани и/или давани пари или друга облага от страна на Чавдаров, с цел по този начин някой да бъде мотивиран да упражни правото си на глас в подкрепа на определена политическа сила. Наред с това, никое от трите лице не е било свидетел на размяна на пари с тази цел между трети лица. След анализ на извършеното е прието, че проверка е проведена обективно, всестранно и пълно. Отчетено е, че събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


6. Прок. преписка № 3434/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ 18111/2009г. на ОД на МВР – Русе е образувана по сигнал на ДИ МВР – София, с който е препратена информация, свързана със съобщение от Центъра за правни консултации към „Асоциация прозрачност без граници”, в което се казва, че „гражданин – управляващ лек автомобил с рег. № Р 2019 РС в гр. Русе – в района на жк „Чародейка” предлага парични суми срещу обещание за гласуване в полза на ПП „ДПС”.

Сигналът е получен в ОД на МВР – Русе около 17,30 часа на 05.07.2009 год. и по него незабавно е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе. Същият е докладван в РП – Русе в 20,30ч. на 05.07.2009г, ведно с извършените по нея действия. Преписката е решена с постановление на РП – Русе от 06.07.2009 год. с отказ да се образува наказателно производство.

Извършена е проверка на място от служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, като са били предприети и съответни оперативни действия по установяване на истинността на изнесеното. До края на денонощието е установено лицето чиято собственост е описаният автомобил - ТИТ. Същият, по-рано го е бил предал за ползване на АБА. След установяване на двамата от тях са снети обяснения. В същите лицата заявяват, че никой от тях в посочения ден не е бил в района описан в съобщението. Въпреки положените усилия от страна на полицейските служители не са установени трети лица, които да са били свидетели на действия – на някой от двамата, които да са били насочени към предлагане на парични суми и/или провеждане на нерегламентирана агитация в полза на политическата партия.

След анализ на извършеното е прието, че проверка е бил извършена обективно, всестранно и пълно. Отчетено е че събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер В посочения в сигнала район не е установено предлагането на облага по отношение на граждани с цел упражняване на изборното им право, както от страна на ТИТ и АБА, така и от други лица. Наред с това – при анализ на характера и типа на сигнала е отчетено, че и възможност за събиране на допълнителни данни по случая практически е изчерпан. Посочените лица, не е установено да са предлагали и/или получавали облага с цел упражняване на изборното им право. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


ІІІ. Преписки и сигнали постъпили в Районна прокуратура – Русе, по които от страна на ОД на МВР – Русе е извършвана проверка по данни за извършени престъпления по чл. 167 – чл. 169г НК, постъпили по-рано в ОД на МВР – Русе, но проверките по тях са приключили в рамките на изборния ден.


1. Прок. преписка вх. № 3427/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ 18061/2009г. на ОД на МВР – Русе) е образувана по извършена от ОД на МВР – Русе проверка по постъпил в 14,00 часа на 04.07.2009 год., в ОД на МВР – Русе сигнал по интернет, в който е цитирано неадресирано съобщение от Центъра за правни консултации към „Асоциация прозрачност без граници”, в което се казва, че „анонимен гражданин твърди, че в гр. Русе в предизборния щаб на ПП „ДПС” – находящ се в гр. Русе, ул. „Шести септември” се предлагат пари срещу обещание за гласуване в полза на ПП „ДПС”. Сигналът е получен в ОД на МВР – Русе около 17,30 часа на 04.07.2009 год. и по него незабавно е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе.

Извършена е проверка на място от служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, като са били предприети и съответни оперативни действия по установяване на истинността на изнесеното. В периода 04 – 05.07.2009 год. не било установено предлагане на парични суми и/или провеждане на нерегламентирана агитация в полза на политическата партия. Проведени са беседи с две случайни лица, които в хода на проверката са посетили офиса, но по техни данни никой от служителите в офиса не им е предлагал пари, за да упражнят избирателното си право в полза на ПП „ДПС” – напротив водените разговори са били изключително политически толерантни.

Преписката е решена в деня на образуването й, като с постановление на Районна прокуратура – Русе от 05.07.2009г. е отказано образуването на досъдебно наказателно производство, с оглед на обстоятелството, че въпреки пълнотата и положените усилия в хода на проверката събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. Не е установено предлагането на облага по отношение на граждани с цел упражняване на изборното им право. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


2. Прок. преписка вх. № 3429/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ 18065/2009г. на ОД на МВР – Русе) е образувана по извършена от ОД на МВР – Русе проверка по постъпил в 14,00 часа на 04.07.2009 год., в ОД на МВР – Русе оперативен сигнал. Същият е сочел, че лица от ромски произход – „Папата” и „Годето” са били в дома на „Белия” – находящ се в гр. Русе и са носели в себе си списък с 400 имена на потенциални гласоподаватели и пари, за да си ги разпределят и да ги предлагат срещу обещание за гласуване в полза на определена политическа сила.

По сигнала незабавно е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе, която е продължила до 14,50 на 05.07.2009 год..

В хода на проверката - на 04.07.2009 год. е извършена проверка на място от служител на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе, като са били предприети и съответни оперативни действия по установяване на истинността на изнесеното. Лицата посочени в сигнала са установени и са със следната самоличност – ХВВ, ВГВ, СДТ. На следващият ден – 05.07.2009 год. лицата отново са били проверявани от служители на ОД на МВР – Русе и са им снети обяснения. Както на 04.07.2009 год., така и на 05.07.2009 год. не е установено предлагане на парични суми и/или провеждане на нерегламентирана агитация в полза на политическата партия от страна на което и да е от лицата. Не е оборена тезата на лицата, че същите са били на общо семейно събиране. Извършена е проверка на лицата и автомобилите, които са управлявали, но не са били установени списъци и/или парични средства – така както са описани в сигнала. На 05.07.2009 год. лицата са се разотишли, като Василев и Върбанов са напуснали територията на гр. Русе, тъй като същите живеят постоянно в други населени места.

Въпреки това по отношение на всеки от тях са съставени предупредителни протоколи по реда на чл. 56 ЗМВР да не извършват действия спадащи в кръга на тези относими към съставите на чл. 167 – 169г НК.

Преписката е решена в деня на образуването й, като с постановление на Районна прокуратура – Русе от 05.07.2009г. е отказано образуването на досъдебно наказателно производство, с оглед на обстоятелството, че въпреки пълнотата и положените усилия в хода на проверката събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. Наред с това – при анали на характера и типа на сигнала е отчетено, че възможност за събиране на допълнителни данни по случая практически са били изчерпани. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


3. Прок. преписка вх. № 3433/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (№ 18083/2009г. на ОД на МВР – Русе) е образувана по извършена от ОД на МВР – Русе проверка по постъпил в 18,45 часа на 04.07.2009 год. анонимен сигнал. Същият е подаден от тел. 0878887303 на тел. 112 – като лицето е заявило, че пред магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов” № 111 магазинерката раздава по 30 лева, срещу ангажимент да се гласува в полза на ПП „ДПС”. Тази информация незабавно е препредадена на ОД на МВР – Русе и по случая е започнала проверка от страна на служители на ОД на МВР – Русе.

На място са били изпратени служители на Сектор „БОП” при ОД на МВР – Русе и от същите са били предприети съответните оперативни действия по установяване на истинността на изнесеното. Около 20,10 часа е установено лице – КМА, ползвало телефон с абонатен № 08788873**. Същият при снетите му обяснения е заявил, че е бил в дома на свой приятел, и около 19,30 часа е влязло трето лице – „Бейруто” – което познавал бегло и му се било сторило, че той предлага пари, за да се гласува за ДПС. Самият той не е бил свидетел на размяна на пари с тази цел, нито на него му е било предлагано да получи пари, за да гласува за определена политическа сила.

Не е установено предлагане на парични суми и/или провеждане на нерегламентирана агитация в полза на политическата партия на посоченото място и през 05.07.2009 год. както по отношение на това лице, така и по отношение на други лица. В района е било установено полицейско присъствие. Установени са няколко случайни лица, които в хода на проверката са били на посоченото по-горе място, но по техни данни никой по никакъв повод не им е предлагал пари, за да упражнят избирателното си право в полза на ПП „ДПС”.

Преписката е решена в деня на образуването й, като с постановление на Районна прокуратура – Русе от 05.07.2009г. е отказано образуването на досъдебно наказателно производство, с оглед на обстоятелството, че въпреки пълнотата и положените усилия в хода на проверката събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


4. Прок. преписка № 3298/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (рег. № Рс 31-658/2009г. на ДА „НС” - ТД – Русе) е образувана по проверка на сигнал касаещ организиране на схема, с участието на отговорни държавни служители за „купуване на гласове”. С постановление от 30.06.2009 год. на РП – Русе е разпоредена проверка и същата е възложена на служители на ДА „НС” - ТД – Русе. Проверката е извършена в оперативно сътрудничество със служители на ОД на МВР - Русе и е приключила в 20,30ч. на 05.07.2009г.когато е и докладвана в РП – Русе, ведно с извършените по нея действия. Преписката е решена с постановление на РП – Русе от 06.07.2009 год. с отказ да се образува наказателно производство.

В хода на проверката е установено безспорно, че ГТГ и ТГД (баща на първия) – български граждани от ромски произход с изграден авторитет сред ромското население, живущо в с. Иваново, обл. Русе са били в приятелски отношения със СГС – понастоящем Зам. министър в М-во на здравеопазването. По инициатива на последния в периода 26.09 – 03.07.2009 год. между лицата са проведени няколко срещи на територията на гр. Русе и с. Иваново, като при водените неформални разговори са коментирани политически теми и възможностите ГТГ и ТГД да обяснят на съгражданите си, че на предстоящите избори за национален парламент следва да гласуват за ПП „ДПС”. На част от тези срещи са присъствали и ромски лидери от гр. Павликени. Междувременно ГТГ бил регистриран и като застъпник на ПП „ДПС” в с. Иваново, обл. Русе и е осъществявал такава дейност през целия изборен ден.

След анализ на проверката е прието, че същата е извършена обективно, всестранно и пълно като са изчерпани всички оперативни възможности за събиране на повече данни и установяване на лица – съпричастни към случая. Събраните данни е отчетено, че не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. Действително между посочените по-горе лица са се водили многократни разговори, в това число и за предприемане на действия за мобилизиране на гласоподаватели, които да упражнят правото си на глас на парламентарните избори в полза на ПП”ДПС”. По тази причина и ГТГ е бил регистриран и като застъпник на политическата сила. Първоначалната информация, че от страна на ГТГ са били предлагани суми и/или облага не се потвърди в хода на проверката. Не е установено и някое от другите две лица да са предлагали и/или получавали облага с цел упражняване на изборното им право. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.


5. Прок. преписка № 3405/2009г., по описа на Районна прокуратура – Русе (рег. № Рс 31-655/2009г. на ДА „НС” - ТД – Русе е образувана по проверка на сигнал касаещ организиране на схема за „купуване на гласове”.

С постановление от 02.07.2009 год. на РП – Русе е разпоредена проверка и същата е възложена на служители на ДА „НС” - ТД – Русе. Проверката е извършена в оперативно сътрудничество със служители на ОД на МВР - Русе и е приключила в 20,30ч. на 05.07.2009г.когато е и докладвана в РП – Русе, ведно с извършените по нея действия. Преписката е решена с постановление на РП – Русе от 06.07.2009 год. с отказ да се образува наказателно производство.

В хода на проверката е установено безспорно, че МВМ, ВМВ и ДСЖ независимо един от друг са направили опит да мотивират по няколко лица да се снабдят с удостоверения за гласуване в друго населено място. От тяхна страна е предлагано на техни близки и приятели да сторят това, а по-късно и да упражнят гласа си в посочена от тях избирателна секция в гр. Дулово. Всеки от тримата е осъществил връзка с между пет и десет свои познати. С някой от тях - всеки от тримата е осъществил среща пред сградата на Община – Русе и отново са били водени разговори как и къде всяко от лицата ще упражни правото си глас. До конкретизиране действия по даване и/или получаване на парична сума за това, както и до посочване на конкретна политическа сила не се е стигнало.

Въпреки това по отношение на установените в хода на проверката лица са съставени предупредителни протоколи по реда на чл. 56 ЗМВР, в които е указано, че при даване и/или обещаване на облага, с цел упражняване на избирателно право в полза на определена политическа сила е престъпление по смисъла на НК.

След анализ на проверката е прието, че същата е извършена обективно, всестранно и пълно като са изчерпани всички оперативни възможности за събиране на повече данни и установяване на лица – съпричастни към случая. Отчетено е че събраните данни не са достатъчни, за да установят извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК или друго престъпление от общ характер. Действително между посочените по-горе лица са се водили многократни разговори, в това число и за предприемане на действия за мобилизиране на гласоподаватели, които да упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Първоначалната информация, че от страна на МВМ, ВМВ и ДСЖ са били предлагани суми и/или облага не се потвърди в хода на проверката. Не е установено и някое от другите лица да са предлагали и/или получавали облага с цел упражняване на изборното им право. По тези съображения и на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК не е образувано наказателно производство и проверката по преписката е прекратена.

По повод провеждането на парламентарни избори Ви информирам, че през изборния ден на 05.07.2009г. в Районна прокуратура гр.Бяла са образувани следните преписки:

1.Преписка №450/09г. по описа на прокуратурата /№ДМ-4685/09г. по описа на РУ МВР-Две могили/, по повод постъпил сигнал от Център за правна консултация към Асоциация „Прозрачност без граници” с оглед данни за престъпление чл.167,ал.2 от НК. Извършена е проверка и с постановление на БРП е постановен отказ да се образува досъдебно производство поради липса на престъпление.

2.Преписка №451/09г. по описа на прокуратурата /№13401/2009г. по описа на ОДМВР-Русе/ по повод жалба на Тезгюл Лютфиева Хасанова –Председател на СИК №190400005 в гр.Бяла с оглед данни за престъпление по чл.169в от НК. Извършена е проверка и с постановление на БРП е постановен отказ да се образува досъдебно производство поради липса на престъпление.

В Районна прокуратура Бяла не са образувани досъдебни производства.

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...