Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Започна преструктуриране на групата фирми в Приста Ойл
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Започна преструктуриране на групата фирми в Приста Ойл

08 Декември 2006 19:06:18

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Създаване на адекватна юридическа и административна структура, която да отговаря на стратегическа цел за разви-
тие на бизнеса – Prista Oil Group B.V. да стане лидер в производството и дистрибуцията на масла и греси в Източна Европа.
Постигането на такава цел изисква потенциал и капацитет, за който е необходимо изграждането на организационна структура, както и създаването на функционални връзки в тази структура (вътрешни правила и процедури), които
да гарантират взаимодействието между отделните отдели и звена в структурата. Това казва Христо Савчев – оперативен директор и зам.-председател на УС на Приста ойл. Крайната цел е пестене на ресурса (човешки, финансов и материален) на фирмата и „принудителното” налагане на работата в екип за по-доброто вземане на управленски решения и възлагането на тяхното изпълнение.


Така наложената корпоративна и трудова дисциплина ще се постигне след обучение на служителите. Идеята е чрез конкретен трудов резултат, който отнапред ще е ясно изложен в програми и дейности, да се достигне до разписаната и
одобрена от управителния съвет стратегическа бизнес цел. Тези програми и дейности, след като е възложена стратегическата цел, ще се разписват от отделните звена в изградената организационна структура и ще се предлагат за изпълнение в консолидирания бизнес план за съответния период от време – най-често това ще е финансовата година.

Защо е необходимо да се прави това?


Изработването на бизнес плана е по същество експертна дейност. След като политиката (стратегическата бизнес цел) на фирмата е одобрена и поднесена на колектива (разбирай ръководителите на отделните звена) от управителния
съвет се очаква всички административни структури да свършат своята работа и направят своя план от задачи и цели, с конкретни срокове и отговорници, откъдето да се види къде те виждат своето място и с какви усилия и ресурс ще постигнат
заветната стратегическа цел на фирмата. Тъй като по презумпция винаги се работи в среда на ограничени ресурси (човешки ресурси, финансови ресурси, материални ресурси и др.) целеполагането е много сериозно и професионално изпитание,
защото може да се окаже, че разписаните програми и дейности (цели и задачи) надхвърлят значително бюджетния таван, който е определен отнапред от управителния съвет за постигане на стратегическата цел. Идеята е отново да се стимулира
работата в екип и отделните звена да се „съюзят” и обединят своите усилия в разработването на общи програми и проекти с ко-отговорници и взаимно постижими срокове, за да бъдат „конкурентни” в състезанието на многото програми и проекти.
Предполага се, че и качеството и нивото на съгласуваност на разписаните в колектив от няколко направления програми ще е по-добро. Тук, също така, ще си проличи доколко информацията (справки, доклади, предложения за вземане на решения и т.н.) е била точна, правилно анализирана, приложима и споделя на с ко-отделите и дали процесът на обратна връзка (хоризонтална – към заинтересованите отдели и звена, и субординационна – от ръководител към изпълнител и обратно) е правилно установен и проследим. Веднъж установена тази система за целеполагане ще дава възможност за строга систематичност при вземане и изпълнение на бизнесрешенията, разходът на ресурс (човешки, финансов, материален,
ако щете времеви) ще бъде оптимизиран и точно толкова, колкото е необходимо за постигането на конкретните задачи и цели, зад които стои стратегическата бизнес цел и най-важното – работната среда ще бъде предвидима и резултатът от
постигането и реализирането им ще бъде измерим. Ако можем да измерим бизнес дейността и програмата, тогава ще
можем да оценим приноса на звеното и на всеки един служител (смисълът на целеполагането се състои в дефинирането на конкретни задачи с определени отговорници и точни срокове), което естествено прераства и се залага в концепцията за
оценка на изпълнението, заплащането и израстването в кариерата.

Какво е направено до момента?


Създадена и одобрена е юридическата структура на Приста ойл като група, която в момента се изпълнява. Юридическото управление преминава в холдингова структура, като холдинговото дружество се създава в Холандия – страна, с благоприятен данъчен и финансов режим. Идеята е да постигнем стройна йерархична структура – с ясна акционерна структура, от една страна, и разпределяне по направление на двата основни бизнеса на групата – производство и дистрибуция на масла и греси и производство и дистрибуция на акумулаторни батерии, от друга страна. Холандското дружество е в процес
на регистрация и ще се казва Prista Oil Group B.V. Процесът на юридическо преструктуриране е сравнително сложен и ще отнеме период от време между 12 и 18 месеца с оглед данъчни и правни аспекти както на вътрешното, така и на международното право. В края на месец ноември стартира прегледът на административно-организационната струк-
тура на „Приста ойл“ АД, както и прегледът на всички действащи вътрешни правила. Извършени бяха интервюта с ръководителите на основните звена във фирмата, изискана бе допълнителна информация в писмен вид. С оглед
по-пълното обхващане на бизнес процесите в отделните звена, процеса на възлагане на задачи, контрола по тяхното изпълнение, както и самото изпълнение на възложените задачи, ще бъдат създадени специални анкетни карти, които всеки един от служи- телите ще попълни. Въз основа на така събраната първична информация ще се направи функциона-
лен анализ на работните (бизнес) процеси във фирмата. Идеята е, да се идентифицират работните процеси, които са достатъчни и необходими за „описването и въвеждането” им в своеобразна система за управление на административните процеси и комуникацията във фирмата, а всички паразитни и ненужни (нещадящи ресурсите) процеси да отпаднат и
по възможност да се съкрати значително пътят от възникването/ идентифицирането на проблем, през предложението за решаване, вземането на решение, до контрола върху изпълнението на решението (обратната връзка). В този анализ ще се направи преценка доколко съществуващата структура отразява адекватно управлението на административните
процеси и комуникацията в организацията, къде са слабите места в организацията, какво може да се оптимизира като административен процес в организацията, необходими ли са промени и как те биха подобрили организацията. Такова
преструктуриране се прави изключително внимателно и на базата на много и повторяема информация, тъй като това
не е формално упражнение, както битува в общественото мнение. За да се почувства облекчение и задоволство от внедря-
ването му, трябва да се изгради един сложен организъм, състоящ се от организационна структура, която ще е гръбнакът, на който ще опира човешкия ресурс, който от своя страна ще формулира смислени и измерими бизнес програми, за качественото изписване на които важно място ще има обучението, а стимул за квалификация и израстване в кариерата ще идва от системата за оценка на изпълнението, респективно системата за заплащане и поощряване на доброто изпълнение. Този процес ще отнеме средно около 12 месеца и той ще обхване цялата система от предприятия и структури на Prista Oil Group B.V.Източник: Приста Ойл


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 20 Април 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...