Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » “Енерго-Про Продажби” АД осъдено от русенка
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

“Енерго-Про Продажби” АД осъдено от русенка

05 Ноември 2013 19:52:44

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Районен съд - Русе призна за установено по отношение на “Енерго-Про Продажби” АД, че П. не дължи сумата 1342.85 лв, стойност на начислена електроенергия за периода 25.09.2012 - 4.03.2013г., за обект в гр. Русе по дебитно известие (фактура) №0097166625 от 3.04.2013г. “Енерго-Про Продажби” АД трябва да заплати на П. сумата 278.75 лв разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Русенски окръжен съд.

Установено е, че ищцата е потребител на ел. енергия за битови нужди, доставяна от ответното дружество с клиентски и абонатен номер, както и че жилището й (апартамент) в гр. Русе е присъединено към електроразпределителната мрежа. Следователно ищцата има задължение да заплаща потребената електрическа енергия. От приложения на л.16 Констативен протокол за техническа проверка №0492514/4.03.2013г. се установява, че на посочената дата служители на “Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна са извършили контролна проверка на електромер с фабричен №9101654, тип EMPS D 210 S4 I1 R1, отчитащ потребената в жилището на ищцата ел. енергия. При проверката е установена недопустимо висока грешка в измерването на потребената електрическа енергия (-79.26 %). В протокола е отразено, че електромерът е демонтиран и представен за метрологична експертиза в Български институт по метрология, ГД “МИУ”, РО - Русе.

От показанията на свидетеля И., служител в “Енерго-Про Мрежи” АД гр. Варна, участвал в проверката с още един колега, се установява, че ищцата не е присъствала при извършването й, поради което Констативният протокол не е подписан от нея. Същият е подписан от лицето А, магазинерка в отсрещен магазин. В нейно присъствие демонтирали електромера, поставили го в индивидуална опаковка с пломба и го изпратили за проверка. Следователно Констативният протокол е съставен според изискванията на чл.61 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на “Енерго-Про Мрежи” АД, раздел 2, съгласно който трябва да е подписан от представителя на “Енерго-Про Мрежи” АД и от ползвателя или от упълномощено от него лице, а ако ползвателят не присъства и/или откаже да го подпише, протоколът се подписва от един свидетел, който не е служител на “Енерго-Про Мрежи” АД. В случая протоколът е подписан от служители на “Енерго-Про Мрежи” АД и от независим свидетел.

Във връзка със съставения протокол и на основание чл.24, Раздел 1 от Общите условия на ДПЕЕ ответното дружество е извършило корекция на потребената електроенергия за периода от 25.09.2012г. до 4.03.2013г. и е издало счетоводен документ - дебитно известие (фактура) №0097166625 от 3.04.2013г. на стойност 1342.85 лв. Създадената фактура съдържа начислени служебни количества енергия по тарифи за периода, когато старият електромер не е отчитал част от пренесените и доставени количества енергия в общ размер 6295 KWh. В т.см. са и данните в приложената справка за консумирана електрическа енергия.

От представения по делото Констативен протокол от метрологична експертиза на електромер №АУ-14-070/143/12.03.2013г. и от заключението на техническата експертиза, потвърдено и допълнено устно от вещото лице д-р инж. Т.Й.С. в съдебно заседание на 1.10.2013г., се установява, че смененият електромер на ищацата е бил еднофазен, двутарифен, статичен, тип EMPS D 210 S4 I1 R1, с идент. №9101654, произведен 2009г. Същият е представен за метрологична експертиза в БИМ, ГД “МИУ”, РО Русе в запечатана индивидуална опаковка, найлонов плик, пломбиран с пломба с №175353, подписан от извършилите демонтажа и от присъствалия свидетел. Гаранционната лепенка на фирмата производител 2009г. е прекъсната. При огледа на външния вид на електромера е установено отсъствие на механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок, наличие на всички необходими надписи на табелата на електромера, както и наличие на пломби против неправомерен достъп до вътрешността на електромера. При проверка на показващото устройство (дисплей) и на работата на превключващото устройство е установено, че вграденият часовник отчита с 10 мин. назад от текущото време. Проверката на техническото състояние на частите и механизмите, защитени от неправомерен достъп, е показала заменен резистор един брой с друг, различен по стойност от поставения от производителя, което указва за намеса в схемата на електромера. Заключението на експертизата е в същия смисъл: има неправомерна намеса в измерителната схема на СТИ. В резултат на това е променен мащабът на отчитането и СТИ не отчита цялата потребена от ищцата електроенергия за периода от 25.09.2012г. до 4.03.2013г. От заключението на експертизата се установява още, че в Констативния протокол на БИМ е приета средноаритметична стойност на грешката -77.28 %, а средноквадратичното отклонение на средноаритметичната стойност е 2.46 %. При изчислявянето на стойността на енергията за корекция е използван чл.38, ал.3, т.1, Раздел 2 от ОУ на ДПЕЕЕМ, тъй като в случая има точен измерител на грешката. Според заключението на вещото лице, използваната процедура от ответника и приетата стойност на грешката -77 % при изчисляване е правилна, правилно е използвана методиката на чл.38, ал.3, т.1, Раздел 2 от ОУ и математически точно са направени пресмятанията по корекционната процедура. В устното заключение, отразено в протокола на съдебното заседание от 1.10.2013г., вещото лице заявява, че не е установена точна дата на намесата в измервателната схема на електромера, респ. датата на настъпване на неточното отчитане.

Следователно, няма данни за реално потребеното количество електроенергия от ищцата за процесния период. Съдът не коментира заключението на техническата експертиза по т.4, съставено по ориентировъчни данни за консумация на електроенергия от друг абонат, тъй като е недопустимо постановяване на съдебно решение по предположения.
С постановените по реда на чл.290 ГПК решения на ВКС, които са задължителни за съдилищата по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК (т.2 от Тълк. реш. №1/19.02.2010г., ОСГК, ВКС), а именно решения №№ 165/19.11.2009г. по т.д. №103/2009г., 104/5.07.2010г. по т.д. №885/2009г, 26/4.04.2011г. по т.д.№427/2010г., 189/11.04.2011г. по т.д. №39/2010г., всички на ІІ т.о., се приема, че на ответното дружество - доставчик на електроенергия не е предоставено надлежно правомощие за извършване на едностранна корекция на сметки на потребители за ползвана електроенергия за минал период поради липса на нормативна уредба, както и че клаузите за такава санкция в приетите Общите условия на крайния снабдител с ел. енергия са неравноправни по см. на чл.143, т.6 и т.18 ЗЗП. На основание чл.146, ал.1 ЗЗП и чл.26, ал.1 ЗЗД тези клаузи са нищожни, тъй като нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с ел. енергия. С приетите изменения на ЗЕ, публикувани в ДВ, бр.54 от 17.07.2012г., в сила от 17.07.2012г., законодателят е делегирал правомощие на компетентния държавен орган по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ да приеме правила за корекция, а не да предостави тази възможност на крайния снабдител. Преди приемането на такива правила и окончателно уреждане на процедурите по т.6 “а” и “б” не може да се приеме наличие на законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя.
Като съобрази задължителната съдебна практика, нищожността на клаузите по чл.24 и 25 от Общите условия на ДПЕЕЕ, както и липсата на доказателства за виновно поведение - неправомерна външна намеса от страна на ищцата-потребител на ел. енергия за неизправността на процесния електромер, съдът приема, че липсва основание за едностранна корекция на сметката на ищцата. Поради това съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск е основателен и следва да се признае за установено по отношение на ответника, че ищцата не дължи сумата 1342.85 лв, съгласно дебитно известие (фактура) №0097166625 от 3.04.2013г., като задължение за консумирана електроенергия по направена корекция за периода 25.09.2012 - 4.03.2013г.

Източник: РРС и RI


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 25 Май 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...