Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Представиха резултатите по проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности” в Русе
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Представиха резултатите по проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности” в Русе

08 Юли 2013 15:45:57

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Днес в хотел "Космополитан"-Русе се проведе заключителна конференция, на която НПО "Фортис" и партньори отчетоха изпълнението на проект „Електронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“.
Проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, сключен с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04-0124 от 10.01.2012 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца, стартира на 10 януари 2012г. и приключва на 10 юли 2013г.
Общата стойност на одобрения бюджет възлиза на 101 866, 72 лева, разпределени за проектни инициативи с целева група от 215 участници, включваща учениците със специални образователни потребности, техните родители и близки, преподаватели и специалисти от водещата организация и партньорите.
Проектът се изпълнява от бенефициента ОУ „Ангел Кънчев” в партньорство със сдружение с нестопанска цел „ФОРТИС“, ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Тома Кърджиев”, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СОУ „Васил Левски” на територията на градовете Русе, Сливо поле и Ветово.
Изпълнението на проекта включва следните дейности:
1. Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали.
2. Обучение за ключови компетентности на педагогическите кадри.
3. Образователна и социално-психологическа подкрепа за учениците със специални образователни потребности и техните родители.
4. Създаване на подкрепяща среда чрез техническо обезпечаване прилагането на образователния софтуер в клас.
5. Обмен на информация и предоставяне на успешните практики на всички заинтересовани страни.
Oсновната цел на проекта е повишаване капацитета на българското образование и адаптиране към високотехнологичните изисквания на ЕС чрез внедряване на интерактивно обучение и създаване на ефективна подкрепяща среда. Разработване на иновативна методика за преподаване и оценка, съобразена с индивидуалните особености на учениците и разгръщане на потенциала на педагозите, ще допринесе за изграждане на устойчив модел за интегриране на учениците със СОП в общообразователните училища. Като резултат се предоставят възможности за повишаване качеството на живот и социална активност на уязвимите деца и семействата им, а благодарение на оказаната педагогическа и социално-психологическа подкрепа ще се подобри тяхната психическа и ментална пригодност.
Проектът формулира като специфични цели редуциране на дискриминативните практики чрез промяна на традиционното отношение за изолация на децата със СОП и изграждане на институциален капацитет от подготвени професионалисти за работа с тях. Чрез предоставения инструментариум за обучение с разработените Електронни учебници по история за 5 и 6 клас, целим не на последно място работим за стимулиране на индивидуалната активност, нагласа за самостоятелна подготовка и личностно усъвършенстване на учениците със СОП.
Благодарение на полученото финансиране е разработен специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за V и VI клас за деца със СОП“ и дидактически материали, регламентиращи използването му. Предложеният модел за обучение включва адаптирана към потребностите на учениците със СОП методика за преподаване, проверка и оценяване на знанията посредством Power Point presentation и текстови задачи. Отчитайки спецификата на обучителния процес на децата със СОП са създадени различни тестови задачи от три нива на сложност, предназначени за подпомагане на обучението на деца и ученици с наличие на дефицит на вниманието, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, дислексия, с остатъчен слух и зрителни дефекти. Разнообразният иновативен продукт „Електронни учебници по история и цивилизация за V и VI клас за деца със СОП“ има за цел стимулиране на индивидуалната активност, подобряване на концентрацията и работоспособността, психическата и менталната пригодност, развитието на социалните умения на децата със СОП, което естествено ще резултира в повишаване качеството на живот за тях и семействата им.
Осигурено е хардуерно оборудване чрез закупуване на преносими компютри, 43-инчови телевизори и стойки з стена за всяко от училищата – участници в проекта. Създадената подкрепяща среда чрез техническо обезпечаване използването на специализирания образователен софтуер в клас компенсира евентуалните неблагоприятни последици от използването на наличната морално остаряла ИТ-техника в училищата, гарантирайки устойчив обучителен ефект и бъдещо приложение.
В допълнение е предоставено базово обучение за ключови компетентности на ефективно използване на специализирания образователен софтуер. С цел обезпечаване на по-висок обучителен ефект и подпомагане на самоподготовката вкъщи е проведено и обучение на родителите на учениците със СОП за използване на разработените „Електронни учебници по история и цивилизация за V и VI клас за деца със СОП“.
Предоставяната и образователна и социално-психологическа подкрепа на децата със СОП и техните близки включва комплексно психологическо обучение чрез индивидуални консултации, мобилен център за подкрепа и консултативен кабинет в учебна и извънучилищна среда.
Целенасочените усилия за подобряване на образователната среда и превръщане на училището в място, привлекателно за децата с обучителни трудности включват създаване на web-сайт www.History-sop.com, чрез който е обезпечен свободният достъп до специализирания образователен софтуер и трансфера на информация за всички проектни инициативи.
Успешният модел, реализиран в Русе, Сливо поле и Ветово, и постигането на добри практики създават и мултиплицират ползи за целия регион, издигайки имиджа на града ни като социално активен център, насърчаващ развитието на интегрираното образование в устойчив план. Амбицията ни е този пилотен модел да се мултиплицира и в останалите училища. Убедени сме, че успешните практики за работа с деца със СОП могат да се усъвършенстват чрез надграждане на обхвата, съдържанието и приложението, обхващайки всички останали ученици и повечето хуманитарни дисциплини в общообразователните училища.

Източник: В. Иванова, RuseInfo


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 21 Март 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...