Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » С 2200 души е намаляло населението в област Русе за година, тенденцията е към постоянно намаляване
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

С 2200 души е намаляло населението в област Русе за година, тенденцията е към постоянно намаляване

24 Април 2013 16:50:59

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Брой и основни структури на населението

 

Към 31 декември 2012 г. населението на област Русе възлиза на 231 556 души, което представлява 3.2% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-то в страната по този показател.

Мъжете са 112 902, а жените – 118 654 или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени при средно 1 055 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2011 г. общото население на област Русе намалява с 2 211 души или с 0.9%, като броят на мъжете се редуцира с 1 003, а този на жените – с 1 208(Табл.1).

 

  1. Население в област Русе към 31.12.

(Брой)

 

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

273 234

256 835

255 315

253 008

251 236

249 144

246 670

233 767

231 556

Мъже

132 676

124 534

123 821

122 649

121 814

120 740

119 647

113 905

112 902

Жени

140 558

132 301

131 494

130 359

129 422

128 404

127 023

119 862

118 654

 

 

И за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се в намаляване относителния дял на децата под 15 години и нарастване дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2012 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 21.1% (48 959) от общото й население. В сравнение с 2011 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2000 г. увеличението е с 3.9 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава значително по-висок от средния за страната (19.2%). Процесът на остаряване е по – изразен при жените, отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години в общия брой на женското население в областта в края на 2012 г. е 24.6%, а на мъжете – 17.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2012 г. децата до 15 години в област Русе са 12.1% (28 076) от общия брой на населението. В сравнение с предходната година броят и относителният им дял нараства с 0.1%, но спрямо края на 2002 г. делът на младите генерации се редуцира с 1.4 процентни пункта.

           В края на 2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост - отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 49.9%. През 2000 и 2011 г. този коефициент за областта е бил съответно 46.1 и 48.5%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно – 44.5%, отколкото в селата – 70.9%, но и в двата разреза параметрите се влошават.

Остаряването на населението в област Русе  води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2012 г. достига 44.3 години и е по–висока от средната за страната (42.8 г.). С по–висока средна възраст в рамките на страната са 8 области.

 

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата  на област Русе средната възраст на населението е с 6.1 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 42.9 години, а в селата – 49.0 години.

В края на 2012 г. средната възраст на мъжкото население в областта е 42.4 години, а тази на жените – с 3.7 години по – висока (46.1 г.). За страната средната възраст на мъжете е 41.1 години, а на жените – 44.5 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2012 г. тези граници са до навършването на 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2012 г. наброява 141 535 души (Табл.2) или 61.1% от общия брой. Относителният му дял в трудоспособното население на страната е 3.1%.  В сравнение с 2011 г. броят на трудоспособното население намалява с 0.5%, а в сравнение с 2000 и 2002 г. намалението е с около 10%.

Над трудоспособна възраст са 60 226 лица (26.0%), а под трудоспособна възраст – 29 795 лица (12.9%).

 

2. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Русе към 31.12.

(Брой)

Години

Възрастови групи

под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст

над трудоспособна  възраст

2000

42 789

158 813

71 632

2005

34 977

160 052

61 806

2006

34 104

160 128

61 083

2007

33 394

159 383

60 231

2008

32 834

158 711

59 691

2009

32 492

157 418

59 234

2010

32 241

154 604

59 825

2011

29 969

142 308

61 490

2012

29 795

141 535

60 226

 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). В област Русе към 31.12.2012 г. това съотношение е 59, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 59 млади хора. Това съотношение е по-благоприятно в градовете (63), отколкото в селата (48).

За сравнение, през 2000 и 2002 г. на територията на област Русе 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 121 млади хора.

 

Териториално разпределение на населението

 

Към края на 2012 г. населените места в област Русе са 83, от които 9 са градове и 74 – села. Населението в градовете на областта към 31.12.2012 г. наброява 178 391 души и представлява 77.0% от общия брой. В сравнение с предходната година лицата, живеещи в градовете на област Русе, намаляват с 1 174.

В областния център град Русе в края на годината живеят общо 148 351 лица, от които 71 799 мъже и 76 552 – жени. В сравнение с 2011 г. населението на града намалява със 783 лица или с 0.5%,  което съответства на 2/3 от общото намаление на градското население в областта.

Към 31.12.2012 г. най–голям брой население е съсредоточен в община Русе – тук живеят 165 882 лица или малко над 70% от общия брой за областта. В градовете Русе и Мартен живее 91.6% от общото население на общината. В сравнение с края на 2011 г. броят на населението в община Русе намалява с 999 души.

Най-малка по брой на населението е община Ценово, като в нея живеят 5 665 лица или 2.5% от общото население на област Русе.

На територията на областта има 11 села с население под 200 души и в тях живеят общо 1 212 лица или само 0.5% от общия брой. Четири са населените места с по–малко от 100 жители – селата Пет кладенци, Пепелина, Широково  и Табачка. Общо 44 са населените места с население между 200 и 1000 души и в тях към края на 2012 г. живеят общо 23 186 лица. Селото с най – голямо население е Николово (2 877).

Към 31.12.2012 г. в общините на област Русе съотношението по пол се движи между 1 062 жени на 1 000 мъже за община Русе и 992 жени на 1 000 мъже – в община Ценово.

 В градовете на областта на 1 000 мъже се падат средно 1 057 жени, докато в селата жените са с 25 по – малко.

 В края на 2012 г. в област Русе има 26 населени места в т.ч. 2 града (Ветово и Мартен), в които броят на мъжете надвишава този на жените.

Броят на столетниците е 12 – по 6 мъже и жени. Девет от тях живеят в градовете на областта.

 

Раждаемост

 

През 2012 г. броят на живородените деца в област Русе е 1 891 и в сравнение с предходната година се увеличава с 36 или с 1.9%. Коефициентът на обща раждаемост за годината е 8.1‰, като през предходните 2011 и 2010 г. е бил съответно 7.9 и 8.8‰. През 2012 г. само 5 области в страната са с по–ниско равнище на показателя – Видин, Габрово, Кюстендил, Перник и Смолян. За 2012 г. с най–висок коефициент на раждаемост сред общините в областта е Ветово – 9.2‰, а с най–нисък – община Иваново с 5.5‰. Общият коефициент на раждаемост в община Русе е 8.4‰.

 

Фиг.1.  Живородени в област Русе по години и пол

Броят на живородените момчета в областта е 973 и надвишава този на живородените момичета (918) с 55 деца. Половото съотношение на живородените е 943 момичета на 1 000 момчета при 817 на 1000 за 2011 г. Само в две общини на област Русе – Бяла и Сливо поле броят на живородените момичета надвишава този на момчетата.

В деветте града на областта живородените са 1 514 или 80.0% от общия брой за 2012 година. В община Русе живородените момичета и момчета са 1 396 или близо ¾ от общия брой в областта, като само живородените в град Русе са 1 264. Коефициентът на раждаемост в градовете на област Русе е 8.5‰, а в селата – 7.0‰. През 2011 г. тези коефициенти са били съответно 8.2 и 7.0‰.

Най – голям е броят на живородените деца през третото тримесечие на 2012 г. – 534 или 28.2% от общия брой. През септември са се родили най – много бебета – 186, като това е и месецът с най – голям брой живородени момчета в рамките на годината – 98. През август са се родили най – много момичата – 110.

Сред живородените през годината преобладават бебетата с ръст между 46 и 50 см – те са 1 164 или 61.6% от общия брой. С ръст 51 -55 см са 452 живородени.  Общо 1 072 бебета са родени с тегло   между 2500 – 3499 г и те формират 56.7% от общия брой.

През 2012 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 1 070 или 56.6% от общия брой. В сравнение с предходната година относителният им дял нараства с 3.1 процентни пункта. От живородените в градовете 53.4% са извънбрачни, а от живородените в селата – 69.2%. И в градовете и в селата на област Русе делът на извънбрачните новородени бележи ръст спрямо 2011 г..

Нарастващата извънбрачна раждаемост се детерминира от увеличаващия се брой на фактическите съжителства сред младите хора. 

Сериозно влияние върху равнището на раждаемост и потенциалното възпроизводство на населението оказват параметрите на фертилния контингент в област Русе. Към 31.12.2012 г. броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 години) е 49 502 и спрямо предходната година намалява с 2.0%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2012 година в областта е 1.38 деца при среден за страната – 1.50 деца. Средният брой живородени деца от една жена в градовете е 1.32, а в селата – 1.64. За сравнение през 2011 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.34 деца, съответно 1.27 деца в градовете и 1.63 деца – в селата.

През 2012 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 28.0 години, а при раждане на първо дете – 26.2 години. В сравнение с предходната година е налице слабо покачване на средната възраст на родилките. Всяка трета жена, станала майка през 2012 г. попада във възрастовата група 25 – 29 навършени години и само 7% от родилите през годината нямат навършени 20 години.

През 2012 г. са регистрирани общо 16 мъртвородени деца: 7 момчета и 9 момичета.

 

Смъртност

 

През 2012 г. броят на умрелите лица в област Русе е 3 780 (Фиг.2). От тях 1 941, или 51.3% са мъже, а 1 839, или 48.7% са жени. Съотношението по пол на умрелите лица е 947 жени на 1 000 мъже  В сравнение с предходната година броят на починалите в областта нараства с 0.6%. Умрелите лица в градовете на област Русе са 2 461 и формират 65.1% от всички умрели лица в областта през 2012 г. Починалите в община Русе са 2 368 или 62.6% от общия брой за областта. Умрелите мъже и жени в град Русе са 1991.

Фиг. 2. Умрели в област Русе по години и пол

Коефициентът на обща смъртност през 2012 г. в област Русе е 16.2‰ при 16.0‰ през 2011 г. и съответно 15.0‰ - през 2000 година.  Равнището на смъртност при мъжете (17.1‰) продължава да бъде по – високо от това при жените – 15.4‰, като в сравнение с предходната година нараства и при двата пола. Коефициентът на обща смъртност в градовете на област Русе (13.8‰) остава значително по – нисък от този в селата (24.6‰). В сравнение с 2011 г. смъртността в градовете леко се покачва, докато в селата бележи незначителен спад.

С най – висок коефициент на обща смъртност е община Ценово – 26.4‰, а с най – нисък – община Русе (14.2‰).

Най – много са умрелите лица в област Русе през първото тримесечие на 2012 г. – 1 088 или 28.8% от общия брой.

През 2012 г. общо 21 са починалите лица до 14 навършени години. Сред умрелите през годината преобладават лицата на възраст 65 и повече навършени години – те са 3 006 или близо 4/5 от общия брой. Починалите мъже в тази възрастова група са 1 397 или 72.0% от всички починали мъже в областта през годината, докато при жените делът достига 87.5%.

В рамките на годината умрелите лица на възраст до 64 навършени години в населените места на област Русе са общо 774, като от тях 544 са мъже. Коефициентът на преждевременна смъртност, даващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години в общия брой на умиранията, за 2012 г. е 20.5%, съответно 28.0% при мъжете и 12.5% - при жените. Запазват се различията и в равнището на показателя в градовете и селата на областта – в градовете коефициентът на преждевременна смъртност е 21.7% при 23.2% за предходната година, а в селата е 18.1% и се увеличава с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

През 2012 г. умрелите деца на възраст до 1 навършена година са 15 или с 3 по – малко от предходната година. Умрелите момчета  са 9, а момичетата – 6.

През 2012 г. коефициентът на детска смъртност в област Русе е 7.9‰ и намалява спрямо предходната година с 1.8 промила. При момчетата смъртността е 9.2‰, а при момичетата – 6.5‰, като спрямо предходната година равнището на смъртност при момичетата бележи по- голямо намаление.  По показателя „детска смъртност” област Русе се нарежда на 12-то място сред областите в страната. И през 2012 г. детската смъртност в селата на областта (13.3‰) остава значително по–висока от регистрираната в градовете (6.6‰).

Продължава ...Източник: ТСБ-Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 17 Януари 2019 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...