Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » РИОСВ - Русе провери „Делта Текстил - България” ЕООД
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

РИОСВ - Русе провери „Делта Текстил - България” ЕООД

28 Юли 2012 17:57:30

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

На 19 юли 2012 г. е извършена контролна проверка по компоненти и фактори на околната среда на околната среда на „Делта Текстил - България” ЕООД.
Дружеството е с предмет на дейност – Производство и продажба на чорапени изделия. На площадката на „Делта Текстил – България” ЕООД са разположени следните производствени единици: цех „Плетене”, отдел „Шиене”, цех „Гладене”, „Пране” и „Избелване”.

За технологични и битови нужди дружеството получава пара от „Топлофикация-Русе” ЕАД-гр.Русе. На територията на дружеството няма инсталирани горивни съоръжения.

В производствените халета към отделните цехове са изпълнени общообменни аспирационни системи. След направена реконструкция в цех „Плетачен” са изпълнени 6 броя аспирационни системи, при които отпадъчните газове, преди отвеждане в атмосферния въздух преминават през тъканни филтри.

„Делта Текстил - България”ЕООД провежда измерване на нивата на шум по границите на производствената площадка за периода 2008-2009 г. и за периода 2010-2011 г. Няма превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум по границата на промишлената площадка.

На площадката на дружеството се формират три потока отпадъчни води: производствени, битово-фекални и дъждовни.

За пречистване на отпадъчните води формирани от цех гладене, където се извършва пране на продукцията са изградени два броя неутрализационни шахти, който видимо се подържат в добро техническо експлоатационно състояние. Дружеството води Дневник с измерените стойности на показател рН (активна реакция), преди и след извършване на неутрализация. Дневникът се води редовно, като анализът се извършва 2 или 3 пъти седмично. Дружеството извършва собствен мониторинг на производствените отпадъчни води, преди заустване в градската канализационна мрежа, за което няма сключен Договор с „В и К” оператор . За доставяне на вода за производствени и битови нужди операторът има договорни отношения с юридическо лице от гр. Русе.

На площадката на дружеството се генерират отпадъци от производствената дейност, за които има утвърдени работни листи и съответно заверени отчетни книги.

„Делта Текстил-България” ЕООД внася суровините и материалите, необходими за производството от страни извън ЕС / Турция и Израел/, поради което се явяват задължено лице по ЗУО /ДВ. бр.53/2012 г. Дружеството има сключен договор с „Екобулпак”АД, към което ежемесечно се подават справки за издаване на фактури и извършване плащания на продуктовите такси. Последните не бяха представени на място.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания на представи в РИОСВ-Русе: схема на изпускащите устройства със съответните замърсители от производствените цехове; договор с фирма за поддръжка на климатичните системи; договор за заустване на отпадъчните води с оператора, стопанисващ колектора; протоколи от собствен мониторинг на отпадъчните води; документи от вноса на материалите, фактури, опаковъчни листи, митнически декларации; договор с „Екобулпак”; вътрешнофирмена спецификация за 2012 г.; месечни справки декларации и платежни документи за платени такси за първото полугодие, както и документи удостоверяващи продажбата на готовата продукция.

Източник: РИОСВ - Русе


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 25 Май 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...