Rousse.Info
Orgachim banner
Търсене в Помощ
Начало » Новини » Регион » Директорът на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий" в Две могили представи работата си и очерта нуждите за новата учебна година
Продажба на
употребявани автомобили

Увеличаване   Намаляване

Директорът на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий" в Две могили представи работата си и очерта нуждите за новата учебна година

18 Юни 2012 15:38:14

Реклама
Русенски университет 2016 г.

Феремерски пазар в събота в Русе

Миланка Стефанова Добрева - директор на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” - гр. Две могили ще представи резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили през учебната 2011/2012 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната 2012/2013 г. "Новата учебна 2011/2012 година бе открита на 15.09.2011 г. с тържествени литературно-музикални програми, подготвени от деца от подготвителна група „Мики Маукс” и детска група „Слънчице” с учителки А. Борисова, Ив. Коева, М. Кънева, Н. Тодорова и учителката по музика Мариела Ангелова, а във филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово с учителки Стефанка Николаева и Павлинка Петрова. На празника присъстваха много родители и гости. Беше осигурена и почерпка за децата и персонала по случай празника.
Учебната 2011/2012 година в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили започна с осигурени 10 правоспособни детски учителки и учителка по музика за петте детски групи, една от които бе подготвителна, а във филиал „Олга Жекова” – също с 2 правоспособни педагожки.
Децата от Детска ясла, гр. Две могили продължиха да обитават помещения на детска група „Детелина” при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили.
През изминалата учебна година педагогическият съвет при ЦДГ проведе 17 заседания, по време на които бяха решавани разнородни педагогически въпроси.
Навреме бяха утвърдени и актуализирани всички правилници, касаещи устройството и дейността на детската градина, спазването на вътрешния трудов ред, осигуряването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, както и Планът за организиране и ръководство на спасителни и аварийни дейности през зимния период и при усложнена зимна обстановка.
Както всяка учебна година, на 19.09.2011 г., бе актуализиран Правилникът за осигуряване на ЗБУТ.
Бяха издадени редица заповеди, като :
- заповеди за изграждане на комисия за защита при БАК ;
- заповеди за изграждане на групи за защита при БАК ;
- заповед за определяне на детската учителка Иваничка Николаева Коева да
осъществява координация и контрол по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЦДГ /Завеждащ БХТ и ПО/ ;
- заповеди за назначаване на комисии, които в началото на учебната година,
както и в края и да проверят състоянието на сградата на ЦДГ и всички съоръжения, физкултурни пособия, апарати, учебно-технически средства, уреди, машини, осветителни и отоплителни инсталации по отношение на тяхната безопасност ;
- заповед, определяща видовете инструктажи по по безопасност и здраве при работа, както и лицата, които ги водят, мястото на провеждане на инструктажите и документирането им;
- заповед за условията и реда за провеждане на обучение по безопасност и здраве при работа;
- заповед относно пожарната безопасност в ЦДГ и филиала и през есенно
зимния период на учебната 2011/2012 год. ;
- заповед за изключване на ел. захранването и ел. уредите след работно време с цел осигуряване на ПАБ и поддържане на строг противопожарен ред в ЦДГ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, обл. Русе и филиала и.
Във връзка с Инструкция № 2 от 5 юли 2004 год. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детската градина и филиала и за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари бяха актуализирани Планове за действия при БАК на 19.09.2011 г. Към тях бе утвърден и график на групите за евакуация по време на бедствия, аварии, катастрофи и пожари. Планът за евакуация на децата, схемата на ЦДГ, графикът на групите по време на бедствия, аварии, катастрофи и пожари, както и конкретните действия, които персоналът и децата трябва да извършат при откриване на пожар, по оповестяването му, евакуация и гасене на същия, са поставени на видни места в детските заведения, след съгласуване с компетентните органи от РСПБЗН, гр. Две могили.
Също на 19.09.2011 г. бе приет годишният комплексен план на детското заведение, в който бяха очертани насоките и приоритетите за ВОР.
В ЦДГ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили през учебната 2011/2012 година педагогическото взаимодействие продължи да се осъществява като непрекъснат процес, като възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка , ДВ, бр. 80 от 2000 г.) с цел осигуряване готовността на децата за училище.
Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в една подготвителна група към детското заведение, в детска група „Слънчице” и в трета група към филиал “Олга Жекова”, с. Кацелово. За всички деца от ПГ (5г.) и ПГ(6 г.) от ЦДГ и филиала бяха осигурени безплатни учебни помагала.
За деца, които не владеят добре български език, освен задължителната подготовка, се осигурява и допълнително обучение по български език.
До постъпване на детето в подготвителна група образователно-възпитателната работа продължи да се осъществява по одобрените от МОН програми и помагала.
В подготвителната група „Мики Маус”, в детска група „Слънчице” в ЦДГ и във филиал “Олга Жекова”, с. Кацелово се работи по “Програма за подготвителна група в детската градина” на МОН и одобрени от министъра на образованието и науката учебни помагала.
При изготвянето на месечните и седмичните разпределения учителите се ръководят от ЗНП, ППЗНП, Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, програми за възпитателната работа в предучилищна възраст, програма за подготвителна група.
Основните приоритети, условия и организация, цели на предучилищното възпитание и подготовка през уч.2011/2012 г. бяха насочени към:

ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, УСЛОВИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА са насочени към :

І. ПРИОРИТЕТИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА:

 Спазване на ДОИ;
 Методическо осигуряване на обучението;
 Квалификация;
 Организация и координация;
 Контрол;
 Сътрудничество;
 Работа с родители;
 Задължителната подготовка на децата преди постъпването им в първи клас;
 Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията;
 Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип;
 Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на работещите в системата на предучилищното възпитание и подготовка;
 Създаване на условия на привличане и задържане на децата в ДГ. Повишаване на обхвата на децата в детската градина;
 Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното възпитание;
 Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати, описани в ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.


ІІ. ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН СТАРТ НА ДЕЦАТА ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ КЛАС.

 С въвеждането на двегодишната задължителна подготовка си поставяме за цел да гарантираме на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас;
 Тя ще допринесе за социализацията на децата и развитието на умения необходими при постъпване в първи клас;
 Тази подготовка е от особено значение за децата от различни етно-културни общности;
 Гарантиране на равен достъп:
 Освен езиковата подготовка за тези деца ще е необходимо да усвоят умения за общуване в различна от семейната среда (ще се запознаят с други традиции и обичаи, а от друга страна ще имат възможност да изявят своята индивидуалност).
 Качествена подготовка:
 Ще се гарантира от квалифицираните учители;
 Качествената подготовка за училище в никакъв случай не означава ограмотяване на децата;
 Качествената подготовка за училище трябва да гарантира на децата училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване в връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля „ученик”.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ:

 Основната форма на работа в подготвителната група е педагогическата ситуация, а не урокът;
 Това означава, че информацията се предоставя на детето чрез организирани от учителя, привлекателни за детето дейности;
 Педагогическите ситуации – обучаващи и практически и игрово-познавателни;
 Те са с продължителност не повече от 30 минути и винаги се следват от почивка;
 Съдържанието на предучилищната подготовка остава непроменено, т.е. децата ще правят това, което и в момента записаните в детска градина правят.

ІV. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦДГ ЧРЕЗ:

1. Физическо и духовно развитие на детето.
2. Овладяване на общи и специални знания.
3. Зачитане правото на всяко дете за свободен достъп до образование, откриване и стимулиране на образователния му потенциал.
4. Осигуряване на качествено образование за всяко дете – надграждане на знанията и уменията с цел максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за оптималната му социална реализация.
5. Повишаване ефективността на образователно-възпитателната работа в следните посоки :
- дейностите, свързани с усвояване на българския език – доброто овладя-
ване на българския език – предпоставка за оптимални учебно-познавателни умения и резултати;
- създаване на благоприятни условия за равен достъп до образование и
за успешното интегриране и социализиране на деца от малцинствен етнически произход и деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Толерантност на различията;
- Продължаване на работата по внедрената “Програма за подобряване
на обучението по безопасност на движението по пътищата”.

V. КОНКРЕТНИТЕ ЗАДАЧИ за постигане на основната цел са следните:

1. С въвеждането на двегодишната задължителна подготовка си поставяме за цел да гарантираме на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас, а качеството на подготовката на детето за новата социална позиция “ученик” да осигури безпроблемната му адаптация в училище.
2. Диагностика на училищната готовност на децата за първи клас.
3. Обучение на децата по БДП :
- да се извършва по утвърдената през 2003 г. “Концепция за възпитанието
и обучението по БДП в детската градина и в българското училище”;
- възпитанието и обучението по БДП да се провежда равномерно през
цялата учебна година, като в учебния процес приоритет се поставя на практическото обучение;
- при възпитанието и обучението на децата по БДП да се използват
одобрените от МОН помагала за детската градина, както и други учебно-дидактически материали и създадената площадка по БД ;
- организация на учебния процес в ЦДГ :
а/ обучението и възпитанието по БДП се провежда съгласно
учебната програма;
б/ предвидените задължителни часове за обучение и възпитание
по БДП се провеждат във времето за обучение по ситуации;
в/ тези ситуации се организират и провеждат в занималните или в
двора на ЦДГ;
г/ обучението трябва да има игрови характер и да бъде осигурено
с дидактически материали, съобразени с възрастта на децата.
4. Организиране на обучението за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и оказване на първа помощ и превенция на злополуки.
5. Да се подобри качеството на детското обучение и се обогатят педагогическите услуги за деца съвместно с нашите социални партньори.
6. Включване на дейности, насочени към индивидуалните потребности на децата, проявяване на професионална компетентност и адаптиране на учебните програми съобразно индивидуалния темп на развитие на детето.
7. Диференциране на обучението.
8. Прилагане на разнообразни образователни стратегии и технологии.
9. Проследяване динамиката на детското развитие.
10. Гарантиране правото на децата за участие в различните дейности.
11. Възпитаване на толерантност и уважение към индивидуалните и културните различия.
12. Формиране на интереси и мотивация в игрови ситуации за развиване на стремеж към физическо самоусъвършенстване и двигателна активност.
13. Осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина.
14. Изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща добрите традиции и достиженията на модерното предучилищно възпитание.
15. Мотивация на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвър-шенстване на собствената дейност и умения за работа в екип.
16. Организиране и контролиране на създадените условия за реализиране на ДОИ за предучилищното възпитание и подготовка.
17. Участие на персонала при ЦДГ в регионален проект по програма „Коменски” на тема: „Активни граждани в контекста на Европейската общност”.
Начало на проекта: 09-10.2011 г.
Край на проекта: 31.08.2013 г.
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ГОДИШНИЯ КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА ЦДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. ДВЕ МОГИЛИ БЯХА:
1. РЕГИОНАЛНИЯТ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” НА ТЕМА „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ” И НЕГОВИЯТ КАЛЕНДАРЕН ПЛАН :
Партньори в България – Училищно настоятелство при СОУ – гр. Две могили, ЦДГ – гр. Две могили, ЦДГ – с. Баниска
2. СТРАТЕГИЯ «ДВИЖИМ СЕ БЕЗОПАСНО» ПО БДП.
През учебната 2011/2012 год., извън ДОИ, действаше спортната формация „Йога за деца” – с ръководител Минка Иванова – инструктор по йога.
Изложби „Да се учим играейки” бяха подготвени от детските учителки в двете фоайета на ЦДГ.
На 03.10.2011 г. по проекта „Активни граждани в контекста на европейската общност” бе проведен семинар на тема „Гражданското образование в детската градина – необходимост и приоритет с европейски измерения”. Информацията бе подготвена от Надежда Ангелова –ПрКТВ по книгата на Ирина Колева „Правото на детето на права”. Нели Тодорова също участва активно в семинара с реферат на тема „Гражданското образование в предучилищна възраст”.
По време на педагогически съвет, състоял се на 02.11.2011 г., бяха определени следните лица от педагогическата колегия – Миланка Добрева – директор и учителките Надежда Ангелова, Боянка Ангелова и Иваничка Николаева, които да участват в делегацията от страна на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили по време на визитата в гр. Търгу Джиу, Румъния за периода от 20.11.2011 г. до 25.11.2011 г. На 28.11.2011 г. всички членове на ПС изслушаха информация за проведените работни срещи в Румъния по Регионалния проект по програма „Коменски” проекта „Активни граждани в контекста на европейската общност”, подготвена от директора на ЦДГ и останалите участници.
В отговор на българската визита, румънска делегация гостува в България в гр. Две могили от 01.04.2012 г. до 06.04.2012 г., а по-специално на детската ни градина на 03.04.2012 г. За тази среща бе подготвен специален сценарий по посрещането. Тя завърши с програма, в която взеха участие децата и учителите им от всички групи. Румънските гости с вълнение и радост се наслаждаваха на програмата. От наша страна бе подготвено табло на визитите със снимков материал от двете посещения, както и два фотоалбума, в които намериха място различни изяви на децата при ЦДГ от Плана за дейностите по проекта.
През учебната 2011/2012 г. в детското заведение гостуваха различни театри със своите постановки, като :
- 18.10.2011 г. - Куклен театър – Русе – „Пепеляшка”;
- 16.11.2011 г. – Детско вариететно шоу „Чоко и Боко” – формация от
гр. Бяла;
- 23.12.2011 г. - Куклен театър – Русе – „В очакване на Дядо Коледа”;
- 29.02.2012 г. - Куклен театър – Русе – „Приказки за Топчо”;
- 26.04.2012 г. - Куклен театър, гр. Търговище – „Приказка за буквички-
те”.
До средата на м. октомври 2011 г. бяха направени и изложби от природни и подръчни материали под мотото „ Нашето богатство – природата”.
На 01.11.2011 г. децата от ПГ (6 г.) „Мики Маус” участваха в общоградското
Тържество в чест на Деня на народния будител с песните „Аз съм българче”, „Детство мое” и „Слънчице, къде си” , а Мария Кунева рецитира стихотворението „Кирил и Методий”.
На 11.11.2011 г. в ЦДГ се проведе „Есенен празник”, подготвен от децата от ПГ
(6 г.) „Мики Маус” с учителка Иваничка Коева.
В навечерието на Коледните празници във фоайетата на детската градина бяха организирани изложби „Сурва, сурва” от поздравителни картички и сурвакници, направени от децата и техните родители.
На 01.12.2011 г. децата от подготвителна група „Мики Маус” с учителки Иваничка Коева и Маргарита Кънева участваха в програмата във връзка със запалването на коледната елха пред Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, която започна в 17,00 ч.
За предстоящите Коледни и Новогодишни празници във всички детски групи и в администрацията бе поставена празнична украса. Във фоайето на главния вход бе поставена новогодишна елха с подаръци под нея.
На 21.12.2011 г. децата от ПГ (6 г.) „ Мики Маус” коледуваха в Община Две могили, фирма „Великови” ООД и Земеделска кооперация „Филип Тотю”, гр. Две могили, където получиха много подаръци и лакомства. Кметът на община Две могили подари на това коледуване лаптоп на ЦДГ.
На 22.12.2011 г. деца от същата група с ръководител Маргарита Кънева участваха в общоградския концерт.
През м. февруари бяха направени и кътове в чест на Васил Левски.
На 20.02.2012 г. в учителската стая бе проведен Тържествен педагогически съвет, посветен на „130-годишнината на предучилищното образование в България” с доклад, подготвен от ПрКТВ Надежда Ангелова и на „43 години целодневно предучилищно образование в гр. Две могили” с доклад, подготвен от детската учителка Мария Георгиева.
На 22.02.2012 г. децата от детска група „Слънчице”, а на 23.02.2012 г. децата от ПГ (5 г.) „Рай” участваха в развлечението „Весели зимни игри” на открито по Националната програма „Участвам и променям”.
Във фоайетата на ЦДГ бяха организирани изложби от мартеници за Баба Марта.
На 02.03.2012 г в чест на националния ни празник Трети март – Ден на освобождението на България от османско иго децата от втора група „Мечо Пух” със старши учители, детска градина Надежда Ангелова и Надежда Недялкова представиха пред персонала тържествена програма с презентация по темата, която бе посрещната от децата с интерес. На празника присъстваха и гости от община Две могили.
В началото на м. март 2012 г. се проведоха във всяка група и празници, посветени на майката.
В началото на същия месец децата участваха и в доброволчески дейности по проекта „Активни граждани в контекста на европейската общност” – децата от ПГ (5 г.) „Рай” на 01.03.2012 г. поднесоха мартенички на децата в ЦНСТ, а децата от ПГ (6 г.) „Мики Маус” представиха програми в Клуба на инвалида и в Клуба на пенсионера и поднесоха на възрастните хора ръчно изработени от тях пролетни картички.
На 21 март 2012 г. децата от втора група „Мечо Пух” със старши учители, детска градина Надежда Ангелова и Надежда Недялкова подготвиха и проведоха в занималнята си концерт „Първа пролет” от пролетни песни и стихотворения пред всички деца от детската градина и персонала.
На 23 март 2012 г. бяха извършени и периодични профилактични прегледи на
персонала при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили и филиал „Олга Жеко-
ва”, с. Кацелово от клинична лаборатория и лекари-специалисти при СТМ „РУСТ 2000”, гр. Русе.
На 28.03.2012 г. във физкултурния салон на ЦДГ бе проведен практикум пред педагозите „Хей ръчички, хей ги две”, подготвен от детските учителки Боянка Ангелова и Минка Иванова, по време на който наблюдавахме както използването, така и прилагането на иновационни техники и технологии в детското творчество.
Детската градина също участва и в Дните, посветени на крилатия войвода Филип Тотю – от 22.03.2012 г. до 10.04.2012 г. с кътове, подготвени в двете фоайета и в детска група „Слънчице”, с посещение от всички деца на къщата-музей на националния герой и поставяне цветя на паметника му на 27.03.2012 г. Във всички групи децата бяха запознати с живота и делото на войводата чрез художествено-литературните произведения „Крилатият войвода” и биографията му.
През учебната 2011/ 2012 г. в детската градина бяха засадени 6 борчета, а през м. април 2012 г. рози без бодли и теменужки, дарени от общината, както и парички, с което детското заведение стана още по-красиво и привлекателно.
На 21 април 2012 г. от 10,30 ч. всички деца при ЦДГ взеха участие в празника
„Да опазим нашия втори дом Земята – отбелязване Деня на гората, водата, Земята и нашето физическо и духовно здраве – поход сред природата – с игри за ориентиране, състезателни игри, песни, стихчета, подготвен от Боянка Ангелова.
На 25 април 2012 г. в топлата връзка на детското заведение бе направена изложба от рисунки по БДП – с отговорници Антония Борисова и Маргарита Кънева - във връзка с предстоящия празник по БДП „Движим се безопасно”, в която бяха изложени рисунки на деца от втора група „Мечо Пух”, ПГ (5 г.) „Рай” , ПГ (6 г.) „Мики Маус” и детска група „Слънчице”.
С Решение № 806, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Прото-
кол № 56 от 27.12.2010 г. по пета точка от дневния ред, Общинският съвет прие предложената от ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, област Русе Стратегия „Движим се безопасно”, насочена към повишаване ефективността от обучението и възпитанието на децата при детското заведение по безопасност на движението по пътищата за периода 2011 г. – 2013 г., като задължи Директора на същото ежегодно да предоставя Отчет за изпълнение на стратегията. Такъв бе поискан да се представи за изслушване на сесия на ОбС Две могили.
Естествен завършек на ІІ част на Стратегията по БДП, както и на работата на пед. персонал с децата през тази учебна година бе проведеният спортен празник – състезание „Движим се безопасно” по БДП, за който отговаряше Надежда Недялкова, старши учител, детска градина – със състезателни и занимателни игри по БДП, състезание с велосипеди, хумористични етюди, песни, танци и стихотворения от всички групи, гатанки, викторина. За изложбата от рисунки по БДП в топлата връзка на детското заведение и за фотографиране на най-ярките моменти от празника отговаряха детските учителки Антония Борисова и Маргарита Кънева. Скъпи гости на празника бяха Кметът на община Две могили г-н Николай Христов, Председателят на общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова, зам.- кметът на община Две могили г-жа Кремена Любенова, зам.-кметът на община Две могили г-н Димитър Димитров, много родители и Настоятелството на ЦДГ.
Кметът поздрави децата и персонала за всеотдайния им труд и ги награди с микро аудио система (радио- касетофон – CD).
Директорът на детското заведение Миланка Добрева откри празника, като благодари на всички, които се отзоваха на поканата да присъстват на това събитие.
На 14.05.2012 г. деца от ПГ (5 г.) „Рай” с учителка Минка Иванова и от ПГ (6 г.) „Мики Маус” с учителка Антония Борисова, директорът на детското заведение и помощно-обслужващият персонал участваха в Кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден”.
На 23 май 2012 г. в 10,00 ч. в двора на ЦДГ започна тържеството, посветено на
24 май – Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост и изпращане на децата на училище, подготвено от децата от подготвителна група „Мики Маус” и тяхната учителка Антония Борисова и учителката по музика Силвия Димитрова. На празника присъстваха много гости – кметът на общината г-н Николай Христов, зам.-кметът на общината г-жа Кремена Любенова, Председателят на ОбС г-жа Христина Ефтимова, гл. специалист на отдел „Образование” при същата – г-жа Мария Асенова, членове от семействата на децата, от Настоятелството при ЦДГ и други граждани. Кметът на община Две могили прочете поздравителен адрес до персонала и децата от детското заведение пред присъстващите. След това всички деца и персонал участваха в празничното шествие в чест на празника до общината и обратно, поднесоха венец и цветя на паметника на Филип Тотю.
За сигурността на децата и персонала продължи своята работа 1 бройка извънщатен персонал за невъоръжена охрана на основание ПМС № 66 на МС от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.
За нуждите на здравния кабинет редовно бяха закупувани необходимите лекарства и консумативи по заявка на медицинската сестра. Тя извършваше и необходимите антропометрични измервания на ръста и теглото на децата, а семейните лекари пък профилактични прегледи. Детските учителки редовно проверяваха децата за паразити. Здравните книжки на персонала се следяха редовно и по време на проверки от РЗИ се констатираше, че са изправни. Редовно се водеше от медицинската сестра отчетната и медицинска документация и бе проследявано санитарно-хигиенното състояние на детското заведение.
Мога да отбележа също, че за образователните нужди на децата от подготвителните групи бяха закупени навреме както необходимите учебни помагала, така и дневниците за групите и материалната книга за преподадения материал.


По отношение на квалификацията на персонала при ЦДГ бе извършено следното :
През периода на отчитане по плана на ЦДГ бяха проведени две учебни ситуации
– практически проигравания на плановете за действия при БАК с цел затвърдяване уменията на персонала и деца за бърза евакуация и действия, съобразно ситуацията.
Можем да отчетем също, че ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” участва успешно и в Националната кампания „Участвам и променям” с различни дейности, а планът на дейностите бе изпълнен 100 %.
На 19.10.2011 г. огнярят Петър Иванов участва в периодичен опреснителен курс по електробезопасност на труда за присъждане на ІІІ квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
Огнярят Петър Иванов бе изпратен и на опреснителен курс за машинисти на парни и водогрейни котли (огняри) към ДНТ, гр. Русе на 27.10.2011 г.
На 16.11.2011 г. се проведе специализирано обучение на длъжностните лица по охрана на труда за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа и на лицата, определени със заповед да провеждат всички видове инструктажи по охрана на труда съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на МТСП и чл. 6/1/, т. 2 и по чл. 24 на ЗЗБУТ, в която взеха участие Иваничка Николаева Коева, Миланка Стефанова Добрева, Стефанка Белчева Николаева и Калинка Петкова Христова.
В края на м. декември 2011 г. нашите колежки Маргарита Кънева и Нели Тодорова успешно завършиха курса по Методика на обучението по БДП в детските градини.
На основание заповед № 301 от 27.04.2011 г. на директора на ЦДГ на 16.05.2012 г. Миланка Стефанова Добрева – председател и Иваничка Николаева Коева - член на групата по условия на труд и представител на работниците и служителите при ЦДГ участваха в ежегодното обучение на групите по условия на труд.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, до тук отбелязах по-важните събития, които се случиха в нашата детска градина през учебната 2011/2012 година.

През учебната 2011/2012 г. бяха извършени 27 броя проверки от директора на ЦДГ по следните направления :
- административен контрол;
- текуща проверка;
- тематична проверка;
- частична проверка.
Сега ще се спра на административния контрол. Бяха извършени 7 проверки .
1. На 15.09.2011 г. бе извършена проверка на изправността на здравните книжки на персонала при ЦДГ.
2. На 15.09.2011 г. бе проверено санитарно-хигиенното състояние на всички помещения в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили и в кухнята на ЦДГ.
3. На 16.09.2011 г. бе извършена проверка на изправността на здравните книжки на персонала при филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово.
4. На 19.10.2011 г. бе проверено санитарно-хигиенното състояние на филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово.
5. На 19.12.2011 г. бе извършена проверка по водене на задължителната документация от педагогическия персонал при филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово във връзка с констатациите от Протокол № 4/19.10.2011 г.
6. На 12.03.2012 г. бе извършена проверка по водене на задължителната документация от педагогическия персонал при филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово във връзка с констатациите от Протокол № 4/19.10.2011 г.
7. На 19.04.2012 г.бе извършена проверка на документацията на ЦДГ, водена от касиер-домакина Калинка Христова.
През учебната 2011/2012 г. в детското заведение бяха извършени 11 броя тематични проверки по приетия План за провеждане на тематична проверка на тема: „Интегративни връзки на обучението по БДП с изобразителната дейност на децата”.
Проверката целеше: Осъществяването на интегративни връзки между обучението по БДП и изобразителната дейност – предпоставка за успешно овладяватне азбуката на безопасното движение от децата.
Проверката премина през три етапа :
І етап –подготвителен ;
ІІ етап – на преобразуващото въздействие ;
ІІІ етап – заключителен.
Бяха приети следните критерии и показатели за оценка:
1. Месечно планиране на преднамерените ситуации по БДП.
2. Предварителна подготовка на детската учителка.
3. Обстановка в групата и в кътовете по интереси, съобразно темата на проверката.
4. Дидактическа осигуреност на планираната ситуация.
5. Методи, средства и похвати, използвани от учителката.
6. Активност на децата – даване възможност за развитие на говорните умения,
взискателност на учителката към отговорите им.
Методите за провеждане на тематичната проверка бяха :
1. Наблюдение на всички учителки.
2. Проучване на задължителната документация на групата.
След приключилата тематична проверка на тема: „Интегративни връзки на обучението по БДП с изобразителната дейност на децата” могат да се направят следните обобщения и изводи :
Учителките извършват добра предварителна подготовка. Съобразно нивото на познанията на децата, възрастовите им особености и нагледно-действения и нагледно-образния характер на мисленето им планират съответните цели и използват методи, средства и похвати, чрез които реализират поставените цели и специфичното образователно съдържание по БДП. Предварително са осигурили необходимия демонстрационен и оперативен материал. Организирали са обстановката така, че да осигурят добра видимост за децата. По време на проверките бяха наблюдавани интегративни връзки на обучението по БДП с апликирането, моделирането, смесена техника, рисуване. По време на проведените ситуации по БДП учителките успяха да постигнат по-лесното усвояване и обобщаване от децата на специфичното образователно съдържание по БДП. По време на провеждане на ситуациите и на самостоятелната си работа децата показаха, затвърдиха и обобщиха познанията си по БДП, приложиха придобитите си впечатления по отношение на уличното движение и участниците в него. Припомниха се и се затвърдиха основни правила за пресичане на уличното платно, за движение на децата и другите пешеходци по тротоара и коя е безопасната му част, безопасните места за игра, значението на светлините на светофара и на пътните знаци за пешеходеца и другите участници в пътното движение и др.
В годишния комплексен план на детското заведение бе приета за провеждане частична проверка на тема „Обучение в приложно колоездене”.
През учебната 2011/2012 г. бяха извършени 8 проверки по приетия План за провеждане на частична проверка.

І. ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА: Чрез приложното колоездене да се подпомогне формирането на общи представи за уличното движение и елементите на пътната среда, начални навици, знания и умения за безопасно поведение и защита.

ІІ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Планиране на възпитателни и образователни цели.
2. Подбор на подвижните игри.
3. Ръководене на играта.
4. Поведение на децата в играта.
5. Методи, средства и похвати, ползвани от учителката.

ІІІ. МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА:

1. Наблюдение на приложното колоездене, насочени към формиране на
Практически навици и умения у децата по БДП, включени в подвижни игри в :
а) спортни празници в подготвителните групи;
б) ситуации по физическа култура във втора и трета група;
в) подвижни игри в първа група.
2. Проучване на месечното разпределение на групата.

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКАТА:
Срок : м. ноември 2011 г.
м. декември 2011 г.
м. април 2012 г.
м. май 2012 г.
Отг.: Д
След извършената проверка могат да направят следните обобщения и изводи:
За игрово-практическите и познавателни ситуации по физическа култура „Подвижни игри” и за планираните обучаващи ситуации учителките са извършили добра предварителна подготовка. Съобразно предварително планираните цели, нивото на познанията, уменията на деца-та и възрастта им те са определили какви методи, средства и похвати ще използват – игрово-практически, словесни и нагледни.
В началото на ситуациите се припомняха основни правила, които трябва да спазва пешеходецът, когато се движи по тротоара, забранените и позволени места за игра на децата.
По време на беседата с помощта на учителката се затвърдиха познанията на децата за това къде е безопасно да управляват своите велосипеди – на стадиона, детските площадки, по велосипедните алеи в парковете. И тъй като в нашия град няма велосипедни алеи, трябва да карат колелетата си близо до бордюра.
Удачен подход бе тестът с няколко отговора, единият от които е верен, за повишаване знанията и активността на децата.
Децата си припомниха за какво служи светофарът и какво означават неговите светлини, къде и как трябва да се движат пешеходците и да пресичат уличното платно, къде се движат автомобилите.
Допълнителни похвати бяха: демонстрационният – децата разглеждаха картините „Участници в движението”, „Светофар мой другар” и „Правила за пресичане” и практическият – в края на ситуациите децата излизаха на двора, където се намира кръстовището по БДП, за да упражнят практически ориентирането в посоките „ляво”, „дясно”, а по предварително очертаната велосипедна алея да упражнят безопасно придвижване с велосипед. При лоши атмосферни условия пък те се провеждаха във физкултурния салон.
Децата получиха и екологични познания за значението на велосипедния спорт за опазване на въздуха чист.
Децата показаха, че познават предпазните средства за малкия велосипедист – каска, сиг-нална жилетка, надлакътници, надколенки; какви сигнали е необходимо да даде малкият велосипедист, когато трябва да завие в дадена посока; как трябва да се огледа, за да пресече уличното платно.
Децата с интерес и желание се включваха в приложното колоездене.
Бяха извършени и 2 броя текущи проверки на ВОР на учителката по музика Мариела Ангелова и на нейната заместничка - Силвия Димитрова. Забелязва се положителния напредък на новоназначената учителката по музика в работата и с децата. В планираните обучаващи ситуации по музика тя прилага съвременни УТС, общометодически и специфични методи, средства и похвати, съобразени с нивото на познанията и възрастта на децата. Изисква също пълни отговори от децата, което води до развитие и обогатяване на речта им.
В предпоследния учебен ден, в навечерието на Международния ден на детето, на 30.05.2012 г. от 16,45 ч. в салона на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили започна празникът „Аз, малкият човек”. Малчуганите от ЦДГ „Св. св. Ки-рил и Методий” и филиал „Олга Жекова” - с. Кацелово подготвиха тематична концерт-на програма, с която искаха да заявят своите права - правото да имат име, семейство, достъп до качествено образование и здравеопазване, правото на чиста околна среда, правото да отстояват своето собствено мнение и правото да творят и развиват артистичните си заложби. Педагогическият персонал при ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили и филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово, с активното участие на децата в него, техните семейства и Настоятелството при ЦДГ организира и подготви този концерт, като го посвети и на 130 –тата годишнина от предучилищното образование в България.
Искам да спомена, че за добрата му организация и информиране на гражданите за провеждането му положи големи усилия и Съветът на настоятелите. Поради това салонът бе препълнен. Дойдоха и много гости – ръководството на община Две могили и на Общински съвет Две могили, членове на Настоятелството на ЦДГ, членове от семействата на децата, дарители, двемогилски граждани. В края на концертната програма приветствия към децата и персонала поднесоха директорът на ЦДГ Миланка Добрева, Кметът на община Две могили г-н Николай Христов и Председателят на Общински съвет Две могили г-жа Христина Ефтимова.
Подготвени и внесени за оценяване проекти:
1. По открития от МОСВ конкурс за училища, детски градини и НПО за финансиране от ПУДООС на дейности по Националната кампания „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата - и аз участвам” подготвихме и внесохме за оценяване проект на тема „Най-прекрасното място за труд и игра е дворът за всички деца”.
2. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
3. Проект на тема „ Молът (къртицата) и кралицата”.
По Регионален проект по програма „Коменски” на тема ”Активни граждани в контекста на Европейската общност” (съвместно с община Две могили, Настоятелството на СОУ и ЦДГ „Първи юни”, с. Баниска) работим активно.
През уч. 2011/2012 г. в детските заведения няма възникнали трудови злополуки, пътно-транспортни произшествия и злополуки с деца.

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, стоящи за разрешаване от административното ръководство и педагогическия колектив при ЦДГ през учебната2011-2012 година:

Чрез тази информация искам да насоча Вашето внимание върху някои проблеми или пречки за оптималното реализиране на възпитателно-образователния процес в ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили и във филиал „Олга Жекова”, с. Кацелово. В по-голямата си част тези проблеми не са възникнали през тази учебна година. За тях Ви информирах още през миналата година. Появиха се и нови. Ето по-важните от тях:
1. Неритмичното превеждане на финансови средства от община Две могили по направление „Местни дейности”, в резултат на което отново се затруднява редовното разплащане с фирми и организации и извършване на строително-ремонтни дейности.
2. Довършване санирането на сградата на ЦДГ ”Св. св. Кирил и Методий” /двата входа, топлата връзка – сутерен и всички останали прозорци в сутерена трябва да бъдат подменени с PVC-дограма/ , преобразуването на покрива на сградата в скатен, със съответната мълниезащита във връзка с променения покрив, е крайно наложително.
При обилно снеготопене често се появяват течовете на много места в помещенията на сградата.
3. Помещенията към детските групи също се нуждаят от вътрешно боядисване. Такъв ремонт не е извършван в ЦДГ от 1998-1999 г.
4. Предлагам отново за закупуване на:
а) пекарна с две фурни за 2 тави /неръждавейка/ – 2 бр.;
б) картофобелачка – българска;
в) зеленчукорезачка – италианска, с 5 комплекта ножове.
5. Неуточненият статут на Детска ясла – вече 3 години Детска ясла заема две основни помещения – занималня и спалня в ЦДГ, гр. Две могили, тъй като не са отремонтирани техните помещения. Изтича третата година на разрешението, което Регионална здравна инспекция, гр. Русе дава Детска ясла да бъде настанена в ЦДГ.
6. През най-големите летни горещини в спалните на ЦДГ се повишава много температурата на въздуха. Децата се изпотяват и е необходимо да се закупят и монтират щори на прозорците и вратите, за да се чувстват комфортно и добре.
7. Игровата дейност е определяща и доминираща в детската възраст. За детското развитие са необходими играчки, каквито не са закупувани от доста време, поради липса на средства.
8. Тъй като електрическите крушки са с много ниско качество, те много често изгарят. Може би това се дължи и на близкото местонахождение на детското заведение до трафопоста и динамиката в напрежението на електическия ток. Нашето предложение е, че трябва да бъде подменено обикновеното електрическо осветление в занималните с луминисцентно, за да отговаря осветеността в помещенията на изискванията на чл. 24, ал.3 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните изисквания към детските градини.
9. Част от спалното бельо на децата в скоро време трябва да се подмени, тъй като вече е почти негодно за употреба."

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.


 Какво е e-mail бюлетин?

Още новини за деня ( 25 Май 2018 )
Няма добавени новини до момента.2003 - 2016 ® Ruse Info е регистрирана търговски марка в Патентно Ведомство на Република България. Всички права запазени!
Считано от 1 януари 2017 година обновяването на тази страница ще бъде прекратено. Новият адрес на РусеИнфо ще бъде www.rousse.info
  Затваряне
Желаете ли да има ефекти на новините?
Да
Не
  Затваряне


Зареждане Loading...